Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Національна академія правових наук України -
вища галузева наукова установа

Вісник НАПрН України

У 1993 р. президією Академії було зареєстровано збірник наукових праць «Вісник Академії правових наук України» (нині – «Вісник Національної академії правових наук України»), який є фаховим виданням з юридичних наук. У збірнику висвітлюються найбільш актуальні питання функціонування та розвитку правової системи України.

Щорічник українського права

Значним етапом діяльності Академії стало заснування у 2008 р. загальнонаціонального наукового видання «Щорічник українського права», в якому публікуються найкращі статті в сфері держави та права академіків та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України, інших провідних науковців. «Щорічник» має за мету стати своєрідним орієнтиром у царині різноманітної наукової інформації, що вже була надрукована у вітчизняних та зарубіжних виданнях протягом попереднього року. Відповідно до рішення президії НАПрН України від 4 березня 2011 р. з метою поширення здобутків української юридичної науки на теренах країн СНД третій та наступні номери наукового видання «Щорічник українського права» видаються російською мовою.

У квітні 1996 р. у системі Академії почало діяти видавництво «Право», яке здійснює підготовку та видання наукової, навчальної, довідкової літератури з правової тематики та забезпечує юридичною літературою навчальні заклади та наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, котрі працюють на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.

Перелік тем
дисертаційних досліджень

На виконання статутних завдань Національна академія правових наук України проводить діяльність з координації тематики дисертаційних досліджень у галузі держави і права. Щорічно, починаючи з 1995 р. видається «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», до якого включаються теми докторських та кандидатських дисертацій, відповідно до номенклатури спеціальностей «Юридичні науки». З 2005 р. Науково-дослідний інститут інформатики і права академії видає Інформаційно-пошукову систему, яка містить інформацію щодо всіх тем дисертаційних робіт з юридичних наук, затверджених з 1992 р.

Науково-практичний коментар Конституції України

У 2003 р. Академією правових наук України було підготовлено та видано Науково-практичний коментар Конституції України, а у 2011 році вийшло друком його друге видання. Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України. До складу авторського колективу ввійшли провідні науковці, відомі державні й політичні діячі України та фахівці-практики. Вступне слово до коментаря було надано Президентом України В.Ф. Януковичем.

"Правова система України: історія, стан та перспективи"

У 2008 р. Академією було опубліковано п’ятитомне видання «Правова система України: історія, стан та перспективи», авторський колектив якого налічує 112 науковців, серед яких 88 докторів наук, професорів. У 2011 р. було надруковано друге видання п’ятитомника, перекладене російською мовою. У 2013 році Національною академією правових наук України спільно з всеукраїнським юридичним журналом «Право України» було видано англомовну версію цієї фундаментальної праці.

Лауреати державної премії в галузі науки і техніки

За підготовку 5-томної наукової монографії «Правова система України: історія, стан та перспективи» 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагороджені державними преміями в галузі науки і техніки.

У березні 2006 р. Академія правових наук України разом із Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» утворили Освітньо-науковий центр з проблем правознавства, метою якого є: забезпечення координації та проведення спільних наукових досліджень Академією правових наук України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого; взаємне рецензування результатів науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень; впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес; вивчення досвіду Болонського процесу та впровадження його елементів у систему вітчизняної освіти та науки; координація підго¬товки наукових кадрів; підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та наукових працівників; координація та проведення спільних наукових конференцій, спільної видавничої діяльності; ефективне використання навчально-методичної та матеріальної бази.

"Правова доктрина України"

В 2013 році до 20-ти річчя Національної академії правових наук України було підготовлено та опубліковано новий амбіційний проект – п’ятитомне видання "Правова доктрина України" до складу авторського колективу якого увійшло 174 науковці з усіх провідних наукових на навчальних закладів України. Загальний обсяг цієї праці склав більше 4,5 тисячі аркушів. В цій роботі зроблена спроба окреслити здобутки усіх галузей вітчизняної юридичної науки за 20-річний період становлення нашої державності та правової системи. Найближчим часом у співробітництві з юридичним журналом «Право України» передбачається видання цієї наукової праці на російській та англійській мові.

Члени Національної академії правових наук України беруть активну участь у діяльності робочих груп по розробці найважливіших законопроектів. Так, лише за минулий рік фахівці академії взяли участь у роботі понад 80 таких груп, зокрема: Робоча група з питань удосконалення законодавства про вибори; Робоча група з питань судової реформи; Робоча група з питань реформування кримінального судочинства; Робоча група з питань реформування прокуратури та адвокатури; Робоча група з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні; Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

За безпосередньої участі науковців Національної академії правових наук України розроблено проект Конституції України та низка проектів законів, концепцій, програм, кодексів та інших найважливіших законодавчих актів України, зокрема Цивільний, Цивільний процесуальний, Сімейний, Господарський, Земельний, Митний, Бюджетний, Податковий, Кримінальний, Господарсько-процесуальний, Кримінальний процесуальний кодекси та Кодекс адміністративного судочинства України.

Вагомим підтвердженням авторитету Академії, як галузевої наукової установи, її провідної ролі у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права став Указ Президента України від 23 лютого 2010 р. за № 233/2010 про надання їй статуту національної з подальшим перейменуванням у «Національну академію правових наук України».

Наприкінці 2011 р. Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Статуту Національної академії правових наук України. Необхідність внесення змін до Статуту була зумовлена наданням академії почесного звання національної, відповідно, посиленням її впливу на державно-правові процеси у державі та прагненням удосконалити основний нормативний документ з огляду на вже майже 20-річний досвід її роботи.

З моменту створення Академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших наукових заходів, предметом обговорення на яких стали найбільш актуальні питання розвитку національного законодавства.

Указом Президента України № 337/2013 від 19 червня 2013 р. встановлено чисельність членів Академії – 53 дійсних члени (академіки), 93 членів-кореспондентів. Постійно вдосконалюється й структура Академії та зростає її кадровий склад. Так, загальна чисельність працюючих наукових співробітників за ці роки збільшилася в декілька разів та складає понад 375 науковців, з яких докторів наук – більше 90, кандидатів наук – більше 160 осіб.

Розширюються зв'язки Національної академії правових наук України з зарубіжними науковими та освітянськими центрами. Академія відновлює інтеграційні традиції з науковими установами та вищими юридичними навчальними закладами країн СНД та іншими зарубіжними державами. Іноземними членами Академії є відомі науковці: Вільям Елліотт Батлер (Великобританія), Томас Давуліс (Литва), Танел Керікмяе (Естонія), Кестнер Карл-Герман (Німеччина), Юстин Піскорський (Польща), Акмаль Саідов (Узбекистан).

За 20 років свого існування Національна академія правових наук України внесла значний вклад у розвиток національного законодавства, розробивши досить велику кількість нормативно-правових актів, спрямованих на становлення України як демократичної соціальної та правової держави. Наразі перед академією постають нові завдання, зокрема розробка проекту змін до Конституції України, підготовка проектів нормативних актів спрямованих на реформування судових органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net