Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Національна академія правових наук України -
вища галузева наукова установа

Тацій В.

Президентом-організатором
Академії правових наук України призначено
Василя Яковича Тація

23 липня 1993 року був прийнятий Указ Президента України "Про Академію правових наук України", яким засновано Академію правових наук України (нині - Національна академія правових наук України) як вищу галузеву наукову установу.

В Указі Президента України зазначалося:

"Академія правових наук України є самоврядною організацією, що діє на основі Статуту, може мати у своєму складі науково-дослідні інститути, науково-практичні центри, навчальні заклади, лабораторії, інші установи для організації та проведення досліджень у галузі держави та права".

Було сформовано основні цілі і завдання її діяльності.


Дійсними членами-засновниками Академії правових наук України затверджені 17 провідних науковців-правознавців України:
 Бабій Б. М.  Бурчак Ф. Г.  Васильєв А. С.  Воронова Л. К.  Гончаренко В. Г.  Грошевий Ю. М.  Закалюк А. П. Костицький М. В. Мамутов В. К.  Рогожин А. Й.  Семчик В. І.  Сташис В. В.  Тимченко І. А.  Цвєтков В. В.  Цвік М. В. Шемшученко Ю. С. Юзьков Л. П. 

Указом передбачалося, що перші вибори до Академії правових наук України повинні проводитися за Тимчасовим положенням про вибори до Академії, затвердженим її дійсними членами-засновниками. Крім того, встановлювалася чисельність членів Академії: 25 дійсних членів і 45 членів-кореспондентів. Перші вибори членів новоутвореної Академії відбулися 24 листопада 1993 року на загальних зборах Академії згідно з Тимчасовим положенням про вибори до Академії правових наук України, яке було затверджено відповідно до Указу від 23 липня 1993 року членами-засновниками Академії.

Загальні збори Академії 24 листопада 1993 року обрали президентом Академії правових наук України В. Я. Тація, віце-президентами - Ф. Г. Бурчака та Ю. М. Грошевого, головним вченим секретарем М. М. Сібільова, а також затвердили склад Президії Академії з місцем розташування у Харкові.

На сьогодні керівництво Національної академії правових наук України складає: Петришин Олександр Віталійович – президент, Журавель Володимир Андрійович – перший віце-президент, Кузнєцова Наталія Семенівна – віце-президент, Гетьман Євген Анатолійович – головний учений секретар НАПрН України.

21 грудня 1993 р. на загальних зборах Академії правових наук України було прийнято Статут, на підставі якого визначено організаційно-правові засади діяльності академії як провідної державної наукової інституції юридичного профілю. Накопичений академією багатий досвід діяльності в подальшому знайшов своє закріплення у новому Статуті, який був прийнятий на загальних зборах академії 19 лютого 1999 р.

Період з 1993 по 1995 р. став етапом організаційного становлення академії та її структурних підрозділів. Було утворено відділення, які стали головними структурними підрозділами академії, покликаними здійснювати наукову, законопроектну й координаційну роботу. На сьогодні до складу Національної академії правових наук України входять п’ять відділень: теорії та історії держави і права (академік-секретар – В. Д. Гончаренко); державно-правових наук і міжнародного права (академік-секретар – Ю. П. Битяк); цивільно-правових наук (академік-секретар – О. В. Кохановська); екологічного, господарського та аграрного права (академік-секретар – Ю. С. Шемшученко); кримінально-правових наук (академік-секретар – Ю. В. Баулін).

Відповідно до рішень президії у структурі академії в червні 2009 р. було утворено Донецький регіональний науковий центр (керівник – А. Г. Бобкова, академік НАН України та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор) та Західний регіональний науковий центр (керівник – В. К. Грищук, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор), а в березні 2010 р. – Південний регіональний науковий центр на базі Національного університету «Одеська юридична академія» (керівник – С. В. Ківалов, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор). Утворення центрів дало змогу залучити до наукової співпраці більш широкі кола науковців, які мешкають в інших регіонах України.

Основними завданнями регіональних наукових центрів є сприяння місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні ефективної правової політики у відповідних регіонах України; планування та координація науково-дослідної діяльності членів та установ академії, що знаходяться у відповідних регіонах; проведення на замовлення місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб наукових досліджень, підготовка експертних висновків тощо.

Кот О. О.

О. О. Кот

У червні 1994 р. було утворено Київський регіональний центр, який у 2020 році реорганізовано в наукову установу. Директор – О. О. Кот, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Діяльність Центру спрямована на проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень для одержання нових знань у сфері публічного та приватного права, захисту прав людини і громадянина, сприяння органам публічної влади у розбудові України як демократичної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства, здійснення наукової експертизи нормативно-правових актів та надання науково-методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування у сфері правового забезпечення.

Батиргареєва В. С.

В. С. Батиргареєва

У червні 1995 р. у складі академії було утворено Інститут вивчення проблем злочинності з розташуванням у м. Харкові (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса). Директор – В. С. Батиргареєва, доктор юридичних наук, професор. Інститут спрямовує свою діяльність на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на правове забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у сфері боротьби зі злочинністю; розробки наукових концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наукового обґрунтування та підготовки загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинним проявам у тих чи інших сферах суспільного життя; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналізу практики застосування цього законодавства; розробки методик розслідування окремих видів злочинів, тощо.

Крупчан О. Д.

О. Д. Крупчан

З березня 1996 р. почав функціонувати Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва (м. Київ) (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака). Директор – О. Д. Крупчан, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Головним завданням Інституту є проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових знань у галузі приватного права і підприємництва, впровадження їх у практику, сприяння державним органам у розбудові України як демократичної, соціальної, правової держави, що відповідає розвинутому громадянському суспільству.

Пилипчук В. Г.

В. Г. Пилипчук

У лютому 1999 р. розпочав свою роботу Центр правової інформатики, який у червні 2001 р. був реорганізований у Науково-дослідний центр правової інформатики (м. Київ) (нині – Науково-дослідний інститут інформатики і права). Директор – В. Г. Пилипчук, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Головною метою діяльності Інституту є розробка пріоритетних напрямів розвитку правової науки в інформаційній сфері, а також покращення їх координації відповідно до потреб суспільства і держави.

Серьогіна С. Г.

С. Г. Серьогіна

У липні 2000 р. у структурі академії було утворено Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування (м. Харків). Директор – С. Г. Серьогіна, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Головним завданням Інституту є проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень у сфері реалізації державної влади та організації місцевого самоврядування в Україні, впровадження результатів відповідних досліджень у практику, сприяння державним органам у розбудові в України демократичної, правової, соціальної державності.

Дорошенко О. Ф.

О. Ф. Дорошенко

У травні 2001 р. – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (м. Київ). Директор – О. Ф. Дорошенко, кандидат юридичних наук, судовий експерт. Пріоритетними напрямками науково-дослідної діяльності Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності, участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, проведення науково-правових та судових експертиз з питань інтелектуальної власності. На сьогодні Інститут є єдиним в Україні спеціалізованим закладом, який здійснює науково-правові експертизи, пов’язані з правом інтелектуальної власності.

Глібко С. В.

С. В. Глібко

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р., № 217 у структурі академії було утворено Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку з розташуванням у м. Харкові. Директор Інституту – С. В. Глібко, кандидат юридичних наук, доцент. Основними напрямками діяльності Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем правового забезпечення інноваційного розвитку, правових засобів державної підтримки інноваційної діяльності, правового забезпечення функціонування інноваційного ринку, міжнародно-правових аспектів реалізації інноваційних відносин; участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності; проведення наукових та судових експертиз з питань інноваційної діяльності; координація наукових робіт з найважливіших проблем у сфері інновацій; підготовка наукових кадрів та ін.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net