Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Тіщенко В. В.

Тіщенко Валерій Володимирович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 7 квітня 1947 р. у с. Велика Михайлівка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. У 1969 р. закінчив юридичний факультет Кишинівського державного університету за спеціальністю «правознавство». У 1969–1972 рр. навчався в аспірантурі Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. З грудня 1972 р. по червень 1974 р. працював асистентом кафедри криміналістики, а потім старшим викладачем, з 1978 р. — доцент цієї ж кафедри. З 1991 р. по 1997 р. — завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. З 1998 р. і по теперішній час — завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Расследование хищений продукции полеводства в колхозах и совхозах» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання доцента присвоєно в 1981 р. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєне у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теоретичні проблеми криміналістики, оптимізація досудового розслідування, криміналістична методика розслідування злочинів. Опублікував понад 200 наукових та навчально-медотичних праць, серед яких: «Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ» (2002), «Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів» (2007), «Расследование тяжких преступлений: научно-практическое пособие» (у співавт. 2008), «Система криминалистики: история и современное состояние» (2008), «Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Теоретичні засади формування технологічного підходу в криміналістиці» (у співавт., 2012), «Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Кримінально-правові науки України: стан проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Розслідування злочинів проти особи: керівництво для слідчих» (у співавт., 2014), «Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2016).

Брав участь у робочих групах з розробки Кримінально-процесуального кодексу України, у наданні наукових висновків щодо проектів Законів України «Про судову експертизу», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про адвокатуру».

Голова спеціалізованої вченої ради СРД 41.086.05 та член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Член редакційних колегій наукових видань «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Актуальні проблеми держави і права», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України», «Вісник кримінального судочинства».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1984), знаком «Відмінник освіти України» (1997).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net