Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Пархоменко Н. М.

Пархоменко Наталія Миколаївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 8 липня 1972 р. у с. Новошипеличі, Чорнобильського р-ну, Київської області,. У 1995 р. закінчила Державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (спеціальність – історія і правознавство); у 2001 р. Київський університет права (спеціальність «Правознавство»). З 1995 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймала посади стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, а з 1999 р. і до сьогодні — вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького HAH України.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2003 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Джерела права: теоретико-методологічні засади». Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 році.

Напрями наукової діяльності — проблеми теорії держави і права, конституційного права і порівняльного правознавства. Значна увага приділяється аналізу таких проблемних питань як: форма права, джерело права, систематизація законодавства, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права, правопорядок, конституціоналізація правопорядку, гармонізація законодавства та його доктринальне тлумачення, права і свободи людини, правовий світогляд, правовий прогрес та ін.

Опублікувала понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 3 індивідуальні монографії: «Договір у системі форм права України» (1998), «Джерела права: проблеми теорії та методології» (2008), «Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини» (2016), а також розділи у колективних монографіях: «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Теорія держави і права: навчальний посібник» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)» (2008), «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи» (2008), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (2009), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Дія права: інтегративний аспект» (2010); «Джерела конституційного права України» (2010); «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (2011); «Механізм гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом: поняття та зміст» (2011); «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» ( 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Теорія держави і права. Навчальний посібник» (2013), «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України» (2013), «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного право розуміння» (2013), «Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія» (2014), «Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму» (2014), «Принцип рівності у праві: теорія і практика» (2014), «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016), «Методологія в праві» (2017), «Актуальні проблеми права Польщі та України» (2018), «Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації» (2018, 2019), «Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (2020), «Право у сучасному політичному житті» (2020) та ін.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.236.02 та Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Відповідальний редактор щорічника наукових праць «Правова держава», член редколегії журналів «Держава і право», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Альманах права», «Право України».

Голова Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Заслужений юрист України (2009). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі (м. Київ, 2007); нагрудним знаком «Знак пошани» (2008); Почесною грамотою Верховної Ради України (2004); Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки НАН України (2019) тощо.

Оголошена Подяка Прем’єр-міністра України (2017). Лауреат Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2003); Премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007); Премії НАН України ім. М.П. Василенка (2011), Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти» (2014).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net