Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кот О. О.

Кот Олексій Олександрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 30 грудня 1977 р. у м. Києві. У 1999 р. закінчив з відзнакою магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Після завершення навчання в університеті зарахований до аспірантури Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра міжнародного приватного та митного права). Паралельно з навчанням у аспірантурі вступив до магістратури Російської школи приватного права при Президентові Російської Федерації й отримав диплом магістра приватного права з відзнакою (2001 р.).

Після завершення навчання займався юридичною практикою. Проходив стажування в іноземних юридичних фірмах.

З 2013 р. працює в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України на посадах наукового співробітника та старшого наукового співробітника відділу проблем приватного права, а з січня 2019 р. – на посаді провідного наукового співробітника відділу проблем приватного права. Суміщає наукову роботу з викладацькою діяльністю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (доцент кафедри цивільного права) та практичною роботою (адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Антіка»).

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України», а в 2017 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Проблеми здійснення та захисту суб‘єктивних цивільних прав» (обидві за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). У 2018 р. присвоєно вчене звання старшого дослідника. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Сфера наукових інтересів: дослідження загальних проблем цивільного права, здійснення та захисту суб‘єктивних цивільних прав, загальних положень зобов‘язального права, договірне право, комерційне право, корпоративне право тощо.

Опублікував понад 100 наукових та науково-методичних праць, зокрема «Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство» (2002 р.), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009 р.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 р. – укр., 2017 р. – англ.), «Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики» (2017 р.), «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период» (у співавт., 2018 р.), «Реформування юридичної освіти: виклики часу» (у співавт., 2019 р.), «Осуществление и защита гражданских прав» (2019 р.). Брав участь у підготовці підручників «Цивільне право» та «Договірне право», науково-практичних коментарів до Цивільного кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ін.

В якості члена Ради з питань судової реформи при Президентові України брав безпосередню участь у підготовці проектів Законів України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Конституційний Суд України», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», нових процесуальних кодексів тощо.

Член Робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України при Міністерстві юстиції України. Заступник голови Робочої групи Верховної Ради України з підготовки законопроекту з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Експерт Національного фонду досліджень України. З 2018 р. входить до складу фахової комісії Міністерства освіти і науки України з питань оцінювання виконання завдань з блоків єдиного фахового вступного випробування.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Входить до складу редакційних рад (колегій) наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Право України», «Приватне право і підприємництво».

Заслужений юрист України (2016 р.). Нагороджений Подякою Верховного Суду (2020 р.).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net