Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гусаров К. В.

Гусаров Костянтин Володимирович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 21 вересня 1975 року у м. Донецьку. Після отримання середньої освіти у СШ №11 м. Артемівська (нині – м. Бахмут) Донецької області, у 1997 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 2000 році закінчив аспірантуру кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 1 жовтня 2000 р. по 1 вересня 2003 р. – асистент кафедри цивільного процесу, з 1 вересня 2003 р. по 31 серпня 2006 р. – доцент, з 1 вересня 2006 р. по 1 вересня 2009 р. докторант, з 1 вересня 2009 р. по 1 листопада 2012 р. займав посаду доцента, з 1 листопада 2012 р. по 26 грудня 2015 р. – професор кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З 26 грудня 2015 р. по цей час завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вчене звання доцента присвоєне 17 лютого 2005 року; вчене звання професора кафедри цивільного процесу присвоєне 3 квітня 2014 року. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук «Проблеми цивільної процесуальної правосуб'єктності» було захищено 2 листопада 2000 року за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник – проф. Комаров В. В. Докторська дисертація на тему «Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві» було захищено 27 червня 2011 року за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий консультант – проф. Комаров В. В.

Основними напрямками наукових досліджень є дослідження правового статусу суб’єктів цивільного процесуального права та проблеми перегляду судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій, загальні питання цивільного процесу.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 154. Серед них – 1 особиста монографія; 12 монографій та підручників у співавторстві (з грифом МОН України) у співавторстві; наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях; тези доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях України та за кордоном; навчально-методичні праці. Визначними науковими працями є: Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. – Х.: Право, 2010; Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова; под ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2002 – в співавторстві; Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008 (в співавторстві); Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія /В.Л.Яроцький, В.І.Борисова, І.В.Спасибо-Фатєєва, І.В.Жилінкова та ін. /За ред. проф. В.Л.Яроцького. – Х.: Юрайт, 2013 (у спіавіторстві); Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 3: Доктрина приватного права /Н.С.Кузнєцова, Є.О.Харитонов, Р.А.Майданик та ін.; за заг. ред. Н.С.Кузнєцової (у співавторстві з проф. Комаровим В.В. підрозділ 4.1. «Нарис становлення та розвитку науки цивільного процесуального права»); Теорія і практика конституціоналізації нового законодавства України: монографія / відп. ред. Н.М.Пархоменко. – К.: Юридична думка, 2013 (у співавторстві); Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія /В.В.Комаров, К.В.Гусаров, Н.Ю.Сакара та ін.; за ред. В.В.Комарова. – Х.: Право, 2016 (у співавторстві); Законодавчі ініціативи змін апеляційного провадження цивільного судочинства: основні новели //Право України, 2017, №8; Gusarov K., Diadiuk A. Economic and legal aspects of the franchise agreement in the United Kingdom //Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. - №3. – (база цитування Web of Science Core collection); Gusarov Konstantin, Riabchenko Yurii, Shymon Svitlana, Kostyria Olena, Kovryha Olena. Protection of Rights to Utility Model in Germany and Ukraine: Comparative Analyzes. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues, Volume 23 (1). (база цитування Scopus); Gusarov K., Terekhov V. Finality of judgement in civil cases and related considerations: the experience of Ukraine and Lithuania // Ел. ресурс: http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1577085580.pdf (база цитування Web of Science Core collection).

У 2016 р. відмічений Подякою голови Харківської обласної ради на честь Дня науки. Приймав участь у розробці низки змін та доповнень до ЦПК України та до інших нормативних актів; входить до складу редакційних колегій фахових видань з юридичних наук; член Науково-консультативної ради при Верховному Суді та спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій у низці закладах вищої освіти; вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; помічник-консультант народного депутата України ІХ скликання; експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008 рік).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net