Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гетьман Є. А.

Гетьман Євген Анатолійович

Головний учений секретар
Національної академії правових наук України,
член-кореспондент НАПрН України

Народився 18 серпня 1985 року в с. Логачевка Харківського району Харківської області. У 2007 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 2007 по 2010 рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника відділу координації правових досліджень Управління планування і координації правових досліджень в Україні Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). З 2010 по 2016 рр. займав посаду начальника відділу координації правових досліджень, з листопада 2016 р. по березень 2021 р. – головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень Управління планування і координації правових досліджень в Україні Національної академії правових наук України. 26 березня 2021 року обраний на посаду головного ученого секретаря Національної академії правових наук України.

З 2011 по 2018 рік за сумісництвом займав посаду доцента кафедри теорії держави і права (нині кафедра теорії і філософії права) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, з 2018 року по теперішній час – професор кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за сумісництвом).

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2012 р. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади». Вчене звання професора присвоєно у 2019 році. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Напрями наукових досліджень – проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні та зарубіжних країнах, систематизація та кодифікація нормативно-правових актів, порівняльна характеристика підзаконних нормативно-правових актів України та країн Європейського Союзу, питання становлення, функціонування та розвитку правових систем сучасного світу. Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості види»: монографія (2012); «Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами» (2013); «Нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (2013); «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: правовий зміст і проблемні питання»: монографія (2014); «Проект Закону України «Про нормативно-правові акти»: пропозиції щодо удосконалення» (2014); «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2014); «Види нормативно-правових актів урядів України та Франції: порівняльна характеристика» (2015); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017); «The municipal authorities of Eastern European countries: Financial and economic aspects» (у співавт., 2020); Загальна теорія права: підручник» (у співавт., 2020).

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України»; «Право. Людина. Довкілля»; «Наукові записки. Серія: Право».

Брав участь у підготовці проектів законів України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії»; «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо безоплатного відвідування дендрологічних парків; «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо оптимізації структури Національної академії наук України»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання інноваційної діяльності»; «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки обдарованої молоді.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2016 р.); Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 рр.).

Нагороджений грамотою президії Національної академії наук України (2013 р.); грамотою Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (2015 р.); подякою президента Національної академії правових наук України (2016 р.); подякою Харківського міського голови (2018 р.); подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net