Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Довгерт А. С.

Довгерт Анатолій Степанович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 вересня 1949 р. у м. Харкові. У 1977 р. закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1977–1984 рр. працював викладачем, старшим викладачем Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства харчової промисловості УРСР. Від 1984 р. працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах доцента кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету (1984-1988), доцента кафедр міжнародного права та порівняльного законодавства, міжнародного приватного та митного права (1988-1995), завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин (1995-2014). З 2014 р. і дотепер – професор цієї кафедри. Упродовж 1999 – 2001 рр. працював директором українського центру правничих студій.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Міжнародне авторське право країн, що розвиваються» (спеціальність 12.00.03), у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове регулювання міжнародних трудових відносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1994 р. Вчене звання професора присвоєно у 1998 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2000 р.

Напрями наукових досліджень — цивільне та міжнародне приватне право. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Совместные предприятия: регулирование труда» (1991), «Правовое регулирование международных трудовых отношений» (1992), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 1992, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2010, 2014, 2016), «Международное частное право: учебное пособие» (у співавт., 1993), «Международное частное право: современные проблемы» (у співавт., 1994), «Зобов’язальне право: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Кодифікація приватного (цивільного) права: монографія» (у співавт., 2000), «Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми: монографія» (у співавт., 2001), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006), «Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона)» (у співавт., 2006), «Нариси міжнародного приватного права» (у співавт., 2007), «Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.,), «Міжнародне приватне право в Київському університеті: монографія: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2009), «К истории современной кодификации личного неимущественного права в Украине (у співавт., 2010), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій: монографія (у співавт., 2012), «Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник» (у співавт., 2012, 2013, 2014), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Брав участь у розробці проекту Цивільного кодексу України, а також інших законопроектів у складі урядових та парламентських комісій і робочих груп, зокрема, проектів законів «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про свободу мирних зібрань», «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», «Про міжнародне приватне право», Концепції створення і функціонування Конституційної асамблеї. Брав участь у міжнародному законотворенні на 19, 20 та 21 дипломатичних сесіях Гаазької конференції з міжнародного приватного права (Нідерланди), працював над проектами та остаточними тексами Гаазької конвенції про юрисдикцію та іноземні судові рішення у цивільних і комерційних справах (2001), Гаазької конвенції про цінні папери (2002), Гаазької конвенції щодо угод про вибір суду (2005), Гаазької конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших форм сімейного утримання (2007).

Член редакційних колегій наукових видань «Право України», «Європейське право», «Міжнародне право», «Право США», «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Член Опікунської ради Асоціації правників України, Віце-президент Української асоціації міжнародного права. Був членом Науково-консультативної ради при Верховному суді України, брав участь у складі експертних рад із питань проведення експертизи дисертацій ВАК України (1996 - 2002), робочої групи МОН України з розроблення стандартів вищої освіти (2012 - 2013).

Заслужений юрист України (1999), Відмінник освіти України (2004). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2018).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net