Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Чанишева Г. І.

Чанишева Галія Інсафівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 30 жовтня 1959 р. у м. Кілія Кілійського р-ну Одеської обл. У 1983 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «правознавство»), де продовжила навчання в аспірантурі і пройшла шлях від асистента до доцента кафедри аграрного, екологічного і трудового права. З 1998 р. по теперішній час працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» на посадах доцента, професора, завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення, а з 2006 р. — декана соціально-правового факультету.

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Матеріальна відповідальність підприємства за неправильне оформлення трудового договору та документів працівника про працю і заробіток» (спеціальність 12.00.05), а у 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєне у 2005 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення, юридичне забезпечення прав людини у сфері праці, міжнародно-правове регулювання праці, правові основи соціального діалогу. Автор понад 550 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Трудове право України: підручник» (у співавт., 2002), «Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Законодавство про працю та соціальний захист населення» (2004), «Трудове право ЄС» (у співавт., 2005), «Адаптація трудового законодавства України до законодавства ЄС» (2005), «Державна служба зайнятості: юридична енциклопедія для юнацтва» (2006), «Законодавство про працю та соціальний захист населення. Основи правознавства» (2007), «Правовий статус працівників-мігрантів за законодавством ЄС» (2007), «Способи захисту прав працівника у разі спору щодо правової природи укладеного договору» (2009), «Діяльність спеціалізованої трудової юстиції у країнах Європи: досвід для України» (2010), «Види трудового договору за законодавством України: монографія» (у співавт., 2011), «Трудове право України: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія» (у співавт., 2012), «Правові основи соціального діалогу у сфері праці: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Право на колективні переговори та укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України: монографія» (у співавт., 2014), «Охорона материнства за трудовим законодавством України: монографія» (у співавт., 2015), «Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення: монографія» (у співавт., 2015), «Правове регулювання індивідуальних трудових відносин: монографія» (у співавт., 2016), «Примирні процедури вирішення трудових спорів: монографія» (у співавт., 2016), «Соціальний захист працівників при неповній зайнятості: стандарти ЄС та законодавство України» (2016), «Поняття, предмет і джерела колективного трудового права» (2017).

Брала участь у складі робочої групи Верховної Ради України з розробки проекту Закону України «Про вишу освіту». Є членом міжвідомчої групи з підготовки проекту Трудового кодексу України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Член редакційних колегій наукових видань «Актуальні проблеми держави і права», «Вісник Вищої ради юстиції», «Актуальні проблеми політики», «Цивільне право», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net