Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Тацій В.

Тацій Василь Якович

Почесний президент
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік)
НАН України та НАПрН України,
радник президії НАПрН України

Народився 13 січня 1940 р. у м. Полтаві. Почав свою трудову діяльність у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. Після закінчення у 1963 р. Харківського юридичного інституту (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) обіймав посади помічника прокурора району і прокурора відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 р. його життя і діяльність пов’язані з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого: аспірант, старший викладач, доцент, заступник декана денного факультету, проректор з наукової роботи, з липня 1987 р. і до цього часу — ректор університету. У 1993 р. Указом Президента України від 23.07.1993 р. № 275/93 був призначений президентом - організатором Академії правових наук України, а у грудні 1993 р. Загальними зборами був обраний президентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 3 березня 2016 року — почесний президент Національної академії правових наук України та радник президії НАПрН України.

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Кримінальна відповідальність за комерційне посередництво» (спеціальність 12.00.08). У 1973 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1984 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об’єкт та система» (спеціальність 12.00.08). У 1985 р. присвоєно вчене звання професора. У 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) Національної академії наук України і входить до складу Президії НАН України (з 1998 р.).

Напрями наукової діяльності – кримінальне право (зокрема, питання об’єкта, суб’єкта та предмета злочину, кримінальної відповідальності за злочини проти особи, держави, довкілля, злочини у сфері господарської діяльності), проблеми теорії держави та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і правозастосування), конституційного права (принципи організації законотворчого процесу, правова природа та ієрархія правових актів тощо).

Автор понад 500 наукових праць, у тому числі понад 50 монографій, ряду навчальних посібників та підручників, серед яких: «Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений» (1974); «Ответственность за хозяйственные преступления» (1979); «Ответственность за хозяйственные преступления: объект и система» (1984), «Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий» (у співавт., 1987); «Кримінальне право України: Загальна частина» та «Кримінальне право України: Особлива частина» (у співавт., 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2015); «Конституційне право України» (у співав., 1999), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011); «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2006, 2008, 2013); «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України; Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція; Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), 2015 (англ.), «Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві» (2016), «Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування» (у співав., 2017), «Юридична енциклопедія» (1998-2004), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права; Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Член низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокрема Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-експертної ради Служби безпеки України, Колегії Міністерства освіти і науки України, Президії НАН України, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Міжнародної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради директорів Європейської організації публічного права, Міжнародної асоціації кримінального права, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін. Голова спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Як член Конституційної комісії брав участь у розробці проекту Конституції України 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів по розробці Кримінального кодексу України 2001 р., членом Вищої Ради юстиції України, Конституційної Асамблеї, Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, брав участь у розробці проекту Статуту Міжнародного Кримінального Суду та багатьох інших законопроектів і проектів нормативних актів.

Голова наукової ради збірника наукових статей «Вісник Національної академії правових наук України», відповідальний редактор збірника наукових праць «Проблеми законності», співголова наукової ради журналу «Право України», голова редакційної колегії збірника наукових праць «Щорічник українського права», член редакційної колегії журналів «Вісник прокуратури», «Вища школа», «Бюлетень Міністерства юстиції України», головний редактор електронного видання «Вісник Асоціації кримінального права України» та ін.

Герой України (2004). Заслужений діяч науки і техніки України (1989). Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ, ІІ та I ступенів (1995, 1998, 2009, 2015, 2018), орденом «За заслуги» ІІ і І ступенів (2000, 2012), орденом «Знак Пошани» (1981), Почесними грамотами Верховної Ради України (2001), Кабінету Міністрів України (2002), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку (2018), Золотою медаллю Національної академії правових наук України (2013). Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2001), Державної премії України у галузі науки і техніки (2004), Премії ім. В. Вернадського (2001), Премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002), Премії «Феміда-99». Має ряд відомчих, громадських, церковних нагород та урядові нагороди інших держав. Державний радник юстиції І класу (2010).

Почесний доктор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (2000), Харківського національного університету внутрішніх справ (2002), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2004), заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2005), почесний академік Острозького академічного братства (2005), почесний академік спільноти академіків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2005), почесний професор Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (2012) та ін.

Почесний громадянин міст Полтави (2001), Харкова (2004) та Харківської області (2014).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net