Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Скрипнюк О. В.

Скрипнюк Олександр Васильович

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 17 квітня 1960 р. у с. Перемишель Славутського р-ну Хмельницької обл. У 1986 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1995 р. закінчив факультет державного управління і будівництва Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. З 1986 р. по 1988 р. працював асистентом кафедри історії Рівненського державного педагогічного інституту. З 1988 р. по 1992 р. навчався в аспірантурі історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 2001 р. пройшов стажування в Університеті штату Міннесота (м. Міннеаполіс, США) за фахом «державне управління». У 1992 р. працював референтом Бюро академічних, культурних та інформаційних зв’язків Українського фонду культури Міністерства культури України. У 1992–1993 рр. – заступник начальника управління гуманітарних наук ВАК України. З 1993 р. по 1996 р. — начальник управління гуманітарних наук ВАК України. З 1996 р. по 2002 р. — начальник відділу суспільних та гуманітарних наук ВАК України. З 2003 р. — головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Острозька академія». З 2004 р. по 2016 р. – начальник відділу міжнародних наукових зв’язків (нині – відділ зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями) Управління планування та координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України (м. Київ). З 2016 р. до тепер – заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Дискусії в Компартії України 1921–1925 рр.: причини та наслідки» (спеціальність 07.00.01), у 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Розбудова Української держави на сучасному етапі» (12.00.01, 12.00.02). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р. Того ж року присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Напрями наукової діяльності — проблеми теорії держави і права, конституційно-правові проблеми сучасної держави в Україні. Опублікував біля 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Очерки политологии» (у співавт., 1993), «Наука о политике: в 2 т.» (у співавт., 1994, 1995), «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні» (1995), «Політологія: кінець XIX — перша половина XX ст.» (у співавт., 1996), «Політологія» (у співавт., 1998, 2001), «Политология: наука о политике» (у співавт., 1999), «Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (у співавт., 2001), «Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики її реалізації» (2005), «Відповідальність за порушення виборчого законодавства України» (у співавт., 2006), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (у співавт., 2006), «Державне управління і політика» (у співавт., 2006), «Демократія: Україна і світовий вимір (Концепції, моделі та суспільна практика)» (2006), «Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України» (у співавт., 2007), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (у співавт., 2007), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (у співавт., 2007), «Політична система в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (у співавт., 2008), «Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» (у співавт., 2008), «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (у співавт., 2009), «Курс сучасного конституційного права України: академічне видання» (2009), «Конституційне право України» (2010), «Нормотворча діяльність Президента України та її нормотворче забезпечення: монографія» (у співавт., 2011), «Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія» (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Науково-практичний коментар Закону України «Про Службу безпеки України» (2012), «Науково-практичний коментар Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.2: Публічно-правова доктрина України» (У співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Проблеми теорії конституційного права України» (у співавт., 2013), «Формула демократії: народ, конституція, влада» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України (у співавт., 2016), Т. 2: Філософія права» (у співавт., 2017).

Головний редактор журналу «ScienceRise: Juridical science», заступник голови редакційної ради журналу «Юридична Україна», член редакційних та наукових рад журналів: «Право України», «Публічне право», член редакційної колегії наукових часописів: «Правова держава», «Держава і право», «Щорічник українського права».

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.236.03 та Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Позаштатний консультант комітетів Верховної Ради України VII-VIII скликання. Член – кореспондент Національної академії педагогічних наук України (1999).

Заслужений юрист України (1997). Нагороджений Великою срібною медаллю «Князь Василь–Костянтин Острозький», медалями Національної академії педагогічних наук України: «К.Д. Ушинський» та «Г.С. Сковорода», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017), Відзнакою Конституційного Суду України (2012). Лауреат наукової Премії НАН України імені М. П. Василенка (2002), Премії імені Ярослава Мудрого (2011), Премії Володимира Великого (2014).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net