Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Битяк Ю. П.

Битяк Юрій Прокопович

академік-секретар відділення
державно-правових наук і міжнародного права,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 28 квітня 1949 р. у с. Березняки Смілянського району Черкаської обл. У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Після закінчення інституту працював слідчим прокуратури Соснівського району м. Черкаси. У 1974–1977 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту. Після закінчення аспірантури працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри адміністративного права. З 2000 р. по 2011 р. — директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. У 2007 р. призначений проректором з навчальної роботи, а з 2010 р. — перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Гарантії забезпечення законності актів органів радянського державного управління» (спеціальність 12.00.07). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1979 р. Вчене звання професора присвоєно у 1994 р. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування» (спеціальність 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — у 2008 р. Академік – секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.

Напрями наукових досліджень — наукові засади державного управління, проблеми конституційного й адміністративного права: виконавча влада та конституційно-правовий статус органів виконавчої влади, державна служба, адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство, порівняльне правознавство, проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Державна служба і розвиток її демократичних основ» (1990), «Основи держави і права» (у співавт., 1994), «Переконання та примус в державному управлінні. Адміністративна відповідальність» (у співавт., 1994), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1999), «Адміністративне право України» (у співавт., 1996, 2000, 2003, 2004, 2009, 2012, 2013), «Адміністративне право України: Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 1: Загальна частина» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України: Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2: Особлива частина» (у співавт., 2005), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування» (2002), «Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування» (2002), «Напрямки наукових досліджень проблем місцевого самоврядування» (2002), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007). «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник» (2011), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний і вітчизняний досвід» (у співавт., 2012), «Адміністративне право: підручник» (у співавт., 2012), «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно – правова доктрина України» ( у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт. 2014), «Стратегія національної безпеки України на шляху до оновлення: монографія» (у співавт. 2016).

Член редакційних колегій журналу «Право України», збірників наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування». Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Брав участь у розробці проектів Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади та їх апараті», Кодексу загальних правил етики поведінки державних службовців, Адміністративно-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2003), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2018), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), Почесною грамотою Верхровного Суду України (2013), Почесним знаком "Орден III ступеня за відзнаку заслуг перед академією" (2014), нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду» (2014) та рядом інших відомчих нагород і відзнак. Удостоєний Почесного звання «Відмінник освіти України» (1999), «Видатний юрист України» (2013).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net