Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право
Про видання       Редколегія       Інформація для авторів       Архів номерів       КонтактиВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ


1. Статті подаються українською, російською чи англійською мовами, загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані матеріали, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 15 сторінок.

2. Для публікації статті необхідно подати до редколегії:

 • роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором (авторами) з позначкою про дату її надходження до редакції);
 • електронний варіант статті (надіслати на електронну адресу редакційної колегії: visnyk_naprnu@ukr.net);
 • довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, посади та місця роботи, наукового ступеню, вченого звання та членства в академії (за наявності), контактний номер телефону (мобільний, робочий), електронну адресу, розділ збірника, в якому доцільніше розмістити статтю;
 • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
 • фотографія автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з розширенням *.jpg, якості 600×600 dpi;
 • ліцензійна згода на публікацію (за наявності співавторів – спільна за підписами авторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у Віснику Національної академії правових наук України, яка надається в роздрукованій та в електронній (відсканована) формах. *Додаток: Ліцензійна згода на публікацію (ЗБЕРЕГТИ)

3. Технічні вимоги до статті:

 • параметри сторінки: розмір паперу – книжковий; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см;
 • для набору тексту використовується шрифт Times New Roman (кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1, 25 см);
 • на початку статті ліворуч ставиться індекс УДК;
 • у верхньому правому куті подаються прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів, не більше 2-х) – повністю, без скорочень, вчене звання, наукова ступінь, членство в Академії (за наявності), точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатур);
 • на наступному рядку по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті;
 • перед текстом подається анотація до статті українською мовами (50-100 слів, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) з ключовими словами (5-10 слів);
 • текст статті;
 • анотації російською мовою (50-100 слів, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) та англійською мовою (3000 тис. знаків, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) з ключовими словами (5-10 слів). Анотації повинні містити прізвище та ім’я автора, вчене звання, наукову ступінь, членство в Академії (за наявності), посаду та місце роботи, назву статті. При цьому анотація англійською повинна відповідати наступній структурі: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета дослідження, основна частина, висновки та перспективи розвитку.

Анотація має лаконічно описувати авторські результати та висновки, а не загальну ситуацію по проблемі. Ключові слова мають бути максимально специфічними, слід уникати загальної термінології.

4. Структура статті повинна відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Загальні вимоги до структури тексту наукової статті:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • актуальність теми дослідження;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.

5. Список використаних джерел наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль – 14). Використана література подається мовою оригіналу загальним списком за порядком її згадування в тексті у квадратних дужках. Кількість джерел у використаних матеріалах повинна бути не менше 5 та не перевищувати 15 позицій. Усі статистичні дані, цитати мають бути підкріплені та закінчуватися посиланнями на джерела. У списку літератури слід уникати посилань на газети, виробничі журнали, підручники, навчальні посібники і власні публікації авторів. Редакційна колегія рекомендує у списку літератури посилатися на статті з наукових збірників з глобальними індексами цитування (Scopus, Web of Science).

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 та відповідно до вимог ВАК України за формою 23 (Бюлетень ВАК. – 2009. – № 5).

6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р., № 55 необхідно здійснювати міжнародну транслітерацію списку використаних джерел. (див. зразок оформлення)

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішнє рецензування тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних. Матеріали, що надходять для публікації у журналі, проходять анонімне рецензування з боку членів редакційної колегії збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України» та рекомендуються до друку. Стаття публікується за наявності позитивної відповіді 2-х рецензентів.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори статей. Редакція зберігає право на незначну літературну правку текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Додаток: ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (переглянути)Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net