Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право
Про видання       Редколегія       Інформація для авторів       Архів номерів       КонтактиШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Вітаю Вас на сторінці збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», який більше 20 років поспіль видає Національна академія правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Головною метою цього видання є досягнення якісно нового рівня повноти та оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях у галузі права, сприяння її розвитку; розробка загальнотеоретичних проблем правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави; дослідження актуальних проблем історії українського національного державотворення, теорії та практики державного права зарубіжних країн і міжнародного права; висвітлення теоретичних засад і прикладних аспектів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства.

На сторінках Вісника публікується інформація про Національну академію правових наук України та її науково-дослідні інститути, наукові статті членів академії та інших юристів-науковців і практиків, рецензії, підсумки наукових конференцій та «круглих столів», висвітлюються творчий шлях і досягнення видатних юристів України. Збірник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.

Збірник має офіційну реєстрацію в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво Серія КВ № 19889-9689Р від 09.04.2013 р.), включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з юридичних наук (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.). Періодичність видання 4 випуски на рік, публікується українською, російською, англійською мовами, має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сподіваємося, що на сторінках Вісника знайдуть відображення науково-теоретичні та практичні розробки з актуальних загальнотеоретичних і галузевих правових питань, правозастосовної практики. Збірник стане тією організаційною ланкою, яка допоможе не тільки порушувати актуальні проблеми, а й об’єднає зусилля вчених і практиків у їх вирішенні, що сприятиме гармонійному розвитку правової держави.

Запрошуємо до співпраці в збірнику науковців та практикуючих юристів з метою обговорення актуальних питань сучасної юридичної науки, ознайомлення наукової громадськості з новітніми науковими дослідженнями.

В. Я. Тацій,

голова наукової ради,
президент НАПрН України,
ректор НЮУ імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАН та НАПрН України

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net