Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Відділення Національної академії
правових наук України

Академія має відділення, склад та найменування яких затверджуються загальними зборами Академії. Відділення Академії є науковим і науково-організаційним підрозділом, що об'єднує учених однієї або кількох галузей правової науки. Відділення Академії залучають до своєї роботи провідних учених у галузі держави і права та інших наук.

Одим з пріоритетних напрямів роботи відділень є координаційна діяльність. У кожному відділенні функціонують координаційні бюро, які є осередком координації наукових (і в тому числі дисертаційних) досліджень з найбільш важливих та актуальних проблем держави і права, що здійснюється в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах юридичного профілю.

Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.


Загальні збори відділення:

  • визначають основні напрями та принципові питання розвитку, у тому числі його планування у відповідній галузі правової науки;
  • обговорюють результати наукових досліджень, впровадження їх у практику діяльності правоохоронних органів, судів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • створюють постійні і тимчасові комісії, затверджують їх склад;
  • заслуховують звіти про наукову роботу і підготовку кадрів у наукових установах Академії;
  • заслуховують і затверджують звіти про роботу відділення;
  • розглядають матеріали на кандидатів у члени Академії;
  • висувають кандидатів в іноземні члени Академії;
  • скликають наукові сесії, конференції та наради для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідних робіт у відповідній галузі правової науки;
  • здійснюють інші повноваження, передбачені цим Статутом.

У своєму складі Академія має такі відділення:

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net