Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Перший том «Загальнотеоретична та історична юриспруденція» п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» англійською мовою

У жовтні 2015 року в Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшов друком перший том «Загальнотеоретична та історична юриспруденція» п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. – Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by O.V. Petryshyn. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015). Переклад на англійську мову та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАН України і НАПрН України, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права, професором Університету штату Пенсільванія (США) В. Е. Батлером.

Перший том підготовлений колективом авторів за загальною редакцією першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина, містить наукові погляди щодо філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, праводоктринальних концепцій сучасної української державності та історико-правових доктрин. За змістовою сутністю це оригінальне наукове видання окреслює засади створення нової парадигми – концептуальної моделі наукової теорії правової системи сучасності як історично закономірного, складного та багатомірного соціально-правового явища, а також аналіз таких її основних структурних елементів, як право, правовідносини, суб’єктивні права та обов’язки особи, правова культура і правосвідомість, відповідальність, правозастосовна практика, правове регулювання тощо.


Переглянути зміст видання


П'ятитомне видання
"Правова доктрина України"

В 2013 році до 20-ти річчя Національної академії правових наук України було підготовлено та опубліковано новий амбіційний проект – п’ятитомне видання "Правова доктрина України" до складу авторського колективу якого увійшло 174 науковці з усіх провідних наукових на навчальних закладів України. Загальний обсяг цієї праці склав більше 4,5 тисячі аркушів. В цій роботі зроблена спроба окреслити здобутки усіх галузей вітчизняної юридичної науки за 20-річний період становлення нашої державності та правової системи. Найближчим часом у співробітництві з юридичним журналом «Право України» передбачається видання цієї наукової праці на російській та англійській мові.


П'ятитомне загальноакадемічне видання
"Правова система України: історія, стан та перспективи"

Останніми роками науковці Національної академії правових наук України працювали над двомовним п’ятитомним загальноакадемічним виданням „Правова система України: історія, стан та перспективи”, що вийшло друком в академічному видавництві "Право".

Це унікальне для вітчизняної юридичної науки видання за багатьма показниками. Вперше в історії української юриспруденції в одному виданні узагальнено вітчизняний досвід побудови національної правової системи, всіх її галузей, сучасний стан науки та законодавства, практику його реалізації, окреслено перспективи їх розвитку. За обсягом наукового матеріалу це видання не має собі рівних, його загальний обсяг складає 165 друкарських аркушів, це близько 4000 стандартних аркушів А4.

Авторський колектив видання складається з еліти вітчизняної юриспруденції, основу якої становлять академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, провідні науковці її установ, інші відомі вчені. В цілому авторський колектив видання налічує 112 науковців, серед яких 88 докторів наук, професорів.


Переглянути
Наукове видання «Щорічник українського права»

У 2008 році рішенням президії Національної академії правових наук України засноване наукове видання – «Щорічник українського права» (свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу інформації Серія КВ 3 15596-4068Р від 09.07.2009 року), у якому публікуються найкращі статті у сфері держави та права академіків та член-кореспондентів Національної академії правових наук України та науковців, які працюють в установах НАН України, НАПрН України та інших провідних наукових і навчальних закладах України. Щорічник українського права є загальнонаціональним виданням, у якому публікуються наукові праці найвідоміших вчених юридичної науки з різних регіонів України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Одеси і т.д.).

До складу редколегії Щорічника увійшли відомі вчені-правознавці, які зробили значний внесок у розвиток юридичної науки. Головою редакційної колегії є Президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор В. Я. Тацій, а його заступником обрано академіка-секретаря відділення екологічного, господарського та аграрного права, академіка Національної академії наук України, іноземного члена Російської академії наук, директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора Ю. С. Шемшученка. Відповідальний редактор «Щорічника українського права» - перший віце-президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О. В. Петришин.

Щорічник українського права - це унікальне юридичне видання, яке не має аналогів в Україні. Вітчизняна юридична наука вийшла на той рівень узагальнення, коли доцільним є опублікування найбільш значущих статей, у яких висвітлені найбільш фундаментальні та пріоритетні проблеми сучасної юридичної науки.

Щорічник присвячено найрізноманітнішим проблемам правової науки. Метою цього видання є акумуляція найбільш цікавих та актуальних ідей, підходів, концепцій сучасної юридичної науки. Відбір статей проводять відділення Академії: теорії та історії держави і права (в. о. академіка-секретаря Гончаренко В. Д.), державно-правових наук і міжнародного права (академік-секретар Ю. П. Битяк), цивільно-правових наук (академік-секретар Н. С. Кузнєцова), екологічного, господарського та аграрного права (академік-секретар Ю. С. Шемшученко), кримінально-правових наук (в. о. академіка-секретаря В. І. Борисов). Кожне відділення рекомендує до опублікування від 5 до 10 статей, які вже були надруковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях протягом попереднього року.

У 2015 році вийшов друком сьомий номер збірника наукових праць «Щорічник українського права», який віднині видається англійською мовою.


Переглянути зміст Yearbook №7 (2015)

Щорічник розсилається до провідних бібліотек, зокрема до Гарвардського університету, Кембріджського університету, Оксфордського університету, бібліотеки Конгресу США, Національної бібліотеки Франції, Національної бібліотеки Польщі, Литовської національної бібліотеки, Пекінської бібліотеки.

Головна мета розповсюдження даного видання – надати можливість ученим із інших країн ознайомитися з проблемами актуальними для української юридичної науки як загальнотеоретичними, так і в різних галузях права, сучасним законодавством України та практикою його застосування, забезпечити можливості для міжнародного наукового співробітництва.


Теми дисертаційних досліджень з питань держави і права

Національна академія правових наук України з 1995 року щорічно видає інофрмаціние видання "Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права".

Видання цього Переліку є результатом виконання покладених на Академію основних завдань по плануванню та координації правових досліджень в Україні, узгодженню тематики кандидатських та докторських дисертацій з юридичних наук.

Метою видання Переліку є поширення інфоромації серед наукової громадськості щодо основних напрямів дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні, що дає змогу вченим радам вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю здійснювати планування науково-дослідної роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, забезпечувати ефективний контроль за виконанням дисертаційних досліджень.

Всі теми дисертаційних досліджень розглядаються координаційними бюро відділень Академії, де проводиться аналіз їх відповідності певній спеціальності, актуальності, коректності формулювання, співвідношення кількості тем з різних спеціальностей, доцільності розроблення певних напрямів дисертаційних досліджень тощо.

З 2004 року до Переліку введено розділ, де відображаються теми, стосовно яких висловлені зауваження відділень Національної академії правових наук України.

Переліки тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права упорядковуюстья Управлінням планування та координації правових досліджень Академії у відповідності до номенклатури спеціальностей "Юридичні науки", затвердженої ВАК України.

Національна академія правових наук України сподівається на подальшу плідну співпрацю з усіма юридичними вищими навчальними закладами, юридичними факультетами та науково-дослідними установами юридичного профілю у виданні Переліку тем дисертаційних досліджень.

Більш детальна інформація за телефоном: (057) 707-79-90.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net