Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

«Велика українська юридична енциклопедія» у 20-ти томах

У 2017–2018 роках у видавництві «Право» вийшли друком перші п’ять томів 20-ти томного видання "Велика українська юридична енциклопедія".

Перший том «Історія держави і права України» обсягом 848 с. підготовлений колективом авторів (редкол.: В. Д. Гончаренко – голова та ін.), є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, джерела й основні інститути права, які характеризують багатовікову історію українського державотворення.

Другий том «Філософія права» обсягом 1128 с. підготовлений колективом авторів (редкол.: С. І. Максимов – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про основні поняття і проблеми філософії права як світоглядно-методологічної основи правознавства, а також історію головних філософсько-правових ідей із давнини до наших часів, містить відомості про видатних вітчизняних та зарубіжних філософів права.

Третій том «Загальна теорія права» обсягом 952 с. підготовлений колективом авторів (редкол.: О. В. Петришин – голова та ін.), є систематизованим зведенням сучасних знань про основні поняття, найбільш значущі концепції та цілісні доктрини, висунуті та опрацьовані загальною теорією права як фундаментальною юридичною науковою дисципліною.

Сімнадцятий том «Кримінальне право» обсягом 1064 с. підготовлений колективом авторів (редкол.: В. Я. Тацій – голова та ін.), є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми й інститути кримінального права, окремі злочини та їх групи, основні міжнародно-правові акти у сфері кримінального права. Розглядаються основні теоретичні і практичні проблеми науки та практики застосування кримінального законодавства України. Наводяться відомості про науково-дослідні установи, наукові видання з кримінального права, а також про відомих вчених України у галузі кримінально-правової науки.

Двадцятий том «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія» підготовлений колективом авторів обсягом 952 с. (редкол.: В. Ю. Шепітько – голова та ін.), є систематизованим зведенням про поняття, категорії, теорії та вчення криміналістики, судової експертизи та юридичної психології, їх окремі засоби, прийоми, методи та рекомендації. Розглядається теоретико-методологічне підґрунтя наукових концепцій та практика реалізації криміналістичних, психологічних та експертних методів, методик і технологій. Наводяться відомості про наукові та інші видання з криміналістики, судової експертизи та юридичної психології. Надаються довідкові дані про відомих українських та зарубіжних учених.
П’ятитомне видання «Правова доктрина України» англійською мовою

У 2017 році завершився переклад п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler) та її вихід друком у Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing.

Переклад на англійську мову та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАН України і НАПрН України, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права, професором Університету штату Пенсільванія (США) В. Е. Батлером.

П'ятитомне видання "Правова доктрина України"

В 2013 році до 20-ти річчя Національної академії правових наук України було підготовлено та опубліковано новий амбіційний проект – п’ятитомне видання "Правова доктрина України" до складу авторського колективу якого увійшло 174 науковці з усіх провідних наукових на навчальних закладів України. Загальний обсяг цієї праці склав більше 4,5 тисячі аркушів. В цій роботі зроблена спроба окреслити здобутки усіх галузей вітчизняної юридичної науки за 20-річний період становлення нашої державності та правової системи. Найближчим часом у співробітництві з юридичним журналом «Право України» передбачається видання цієї наукової праці на російській та англійській мові.


П'ятитомне загальноакадемічне видання
"Правова система України: історія, стан та перспективи"

Останніми роками науковці Національної академії правових наук України працювали над двомовним п’ятитомним загальноакадемічним виданням „Правова система України: історія, стан та перспективи”, що вийшло друком в академічному видавництві "Право".

Це унікальне для вітчизняної юридичної науки видання за багатьма показниками. Вперше в історії української юриспруденції в одному виданні узагальнено вітчизняний досвід побудови національної правової системи, всіх її галузей, сучасний стан науки та законодавства, практику його реалізації, окреслено перспективи їх розвитку. За обсягом наукового матеріалу це видання не має собі рівних, його загальний обсяг складає 165 друкарських аркушів, це близько 4000 стандартних аркушів А4.

Авторський колектив видання складається з еліти вітчизняної юриспруденції, основу якої становлять академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, провідні науковці її установ, інші відомі вчені. В цілому авторський колектив видання налічує 112 науковців, серед яких 88 докторів наук, професорів.


Переглянути
Наукове видання «Щорічник українського права»

У 2008 році рішенням президії Національної академії правових наук України засноване наукове видання – «Щорічник українського права» (свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу інформації Серія КВ 3 15596-4068Р від 09.07.2009 року), у якому публікуються найкращі статті у сфері держави та права академіків та член-кореспондентів Національної академії правових наук України та науковців, які працюють в установах НАН України, НАПрН України та інших провідних наукових і навчальних закладах України. Щорічник українського права є загальнонаціональним виданням, у якому публікуються наукові праці найвідоміших вчених юридичної науки з різних регіонів України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Одеси і т.д.).

До складу редколегії Щорічника увійшли відомі вчені-правознавці, які зробили значний внесок у розвиток юридичної науки. Головою редакційної колегії є почесний президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор В. Я. Тацій, заступником голови редколегії - академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права, академік Національної академії наук України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор Ю. С. Шемшученко, відповідальний редактор - президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор О. В. Петришин.

Щорічник українського права - це унікальне юридичне видання, яке не має аналогів в Україні. Вітчизняна юридична наука вийшла на той рівень узагальнення, коли доцільним є опублікування найбільш значущих статей, у яких висвітлені найбільш фундаментальні та пріоритетні проблеми сучасної юридичної науки.

Щорічник присвячено найрізноманітнішим проблемам правової науки. Метою цього видання є акумуляція найбільш цікавих та актуальних ідей, підходів, концепцій сучасної юридичної науки. Відбір статей проводять відділення Академії: теорії та історії держави і права (в. о. академіка-секретаря Гончаренко В. Д.), державно-правових наук і міжнародного права (академік-секретар Ю. П. Битяк), цивільно-правових наук (академік-секретар Н. С. Кузнєцова), екологічного, господарського та аграрного права (академік-секретар Ю. С. Шемшученко), кримінально-правових наук (в. о. академіка-секретаря В. І. Борисов). Кожне відділення рекомендує до опублікування від 5 до 10 статей, які вже були надруковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях протягом попереднього року.

У 2018 році вийшов друком десятий номер збірника наукових праць «Щорічник українського права» (Yearbook of Ukrainian law) англійською мовою. У Щорічнику опубліковано 37 наукових статей з актуальних питань розвитку держави і права. Кожен випуск англомовної версії надсилається більше ніж у 70 юридичних бібліотек світу, зокрема США, Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Португалії, Швейцарії, Норвегії, Данії, Латвії, Литви.

Головна мета розповсюдження даного видання – надати можливість ученим із інших країн ознайомитися з проблемами, актуальними для української юридичної науки, як загальнотеоретичними так і в різних галузях права, сучасним законодавством України та практикою його застосування, забезпечити можливості для міжнародного наукового співробітництва.


Теми дисертаційних досліджень з питань держави і права

Національна академія правових наук України з 1995 року щорічно видає інофрмаціние видання "Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права".

Видання цього Переліку є результатом виконання покладених на Академію основних завдань по плануванню та координації правових досліджень в Україні, узгодженню тематики кандидатських та докторських дисертацій з юридичних наук.

Метою видання Переліку є поширення інфоромації серед наукової громадськості щодо основних напрямів дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні, що дає змогу вченим радам вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю здійснювати планування науково-дослідної роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, забезпечувати ефективний контроль за виконанням дисертаційних досліджень.

Всі теми дисертаційних досліджень розглядаються координаційними бюро відділень Академії, де проводиться аналіз їх відповідності певній спеціальності, актуальності, коректності формулювання, співвідношення кількості тем з різних спеціальностей, доцільності розроблення певних напрямів дисертаційних досліджень тощо.

З 2004 року до Переліку введено розділ, де відображаються теми, стосовно яких висловлені зауваження відділень Національної академії правових наук України.

У 2018 році вийшов друком двадцять другий випуск "Переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права"

Переліки тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права упорядковуюстья Управлінням планування та координації правових досліджень Академії у відповідності до номенклатури спеціальностей "Юридичні науки", затвердженої ВАК України.

Національна академія правових наук України сподівається на подальшу плідну співпрацю з усіма юридичними вищими навчальними закладами, юридичними факультетами та науково-дослідними установами юридичного профілю у виданні Переліку тем дисертаційних досліджень.

Більш детальна інформація за телефоном: (057) 707-79-90.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net