Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Дослідницькі та освітні проекти
Національної академії правових наук України

Національна академія правових наук України реалізує дослідницький і освітній проект в межах правової інформаційної програми для студентів-юристів “Толерантність у постконфліктних суспільствах” (Tolerance in Post-Conflict Societies). Проект здійснюється за фінансової підтримки Robert Bosch Foundation.

Тематика толерантності у постконфліктних суспільствах надзвичайно актуальна сьогодні. Важливим фактором, який підвищує актуальність введення курсу з толерантності в нашій державі, виступає той факт, що з квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт, який посилює напругу в суспільстві, рівень нетерпимості до політичних опонентів, внутрішньо переміщених осіб, представників іншої культури, національності, віросповідання. Проблеми у соціумі відсувають на задній план вимоги гуманності та поваги до інакшого, загострюють внутрішньосуспільні суперечності. Крім того, в українському суспільстві відсутній консенсус щодо правових гарантій для сексуальних меншин, національних, етнічних і релігійних груп, осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, залишаються гострими проблеми гендерної рівності, що особливо відчувається в інституціях, які здійснюють діяльність в сфері права.

Особливо важливо мати високий рівень правового виховання, розуміння актуальних проблем в сфері прав людини, відкритості і терпимості до представників інших культурних традицій, національних і етнічних меншин, представників ЛГБТ-спільноти, людей із обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб та інших уразливих груп для представників юридичної професії.

Однак у вищих юридичних навчальних закладах України відсутні спеціальні курси, які б звертали увагу студентів на вимоги толерантності в правовому регулюванні та виховували розуміння вимоги толерантності і її реалізації в правовій сфері. Тому в межах проекту пропонується навчальний курс “Толерантність у постконфліктних суспільствах”, що робить акцент на правових аспектах цього явища. Тим більше, що відновити довіру до права як до інструменту, здатного забезпечувати стабільність в суспільстві й гарантувати однаково комфортне співіснування в ньому різних соціальних груп неможливо без виховання толерантності в представниках юридичної професії.

Цілі проекту:

 • Підвищити обізнаність студентів щодо вимог толерантності та механізмів їх реалізації в сфері правового регулювання.
 • Сприяти подоланню серед представників юридичної професії соціальних стереотипів, формуванню в них толерантного відношення до уразливих груп населення, готовності активної участі у впровадженні відповідних стандартів в роботі конкретних правових інституцій.
 • Ініціювати впровадження курсу з толерантності в постконфліктних суспільствах на загальнонаціональному рівні.
 • Привести у відповідність навчальні програми з інших дисциплін, що вивчають студенти при здобутті вищої юридичної освіти, до вимог толерантності.

Основна цільова група проекту — студенти-юристи.

Проект також корисний для юристів, викладачів, представників державних органів та недержавних інституцій і всіх, хто цікавиться тематикою толерантності.

Навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей, підготовлений в межах проекту, буде апробований на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Однак результатами проекту зможуть користуватися інші вищі навчальні заклади України, Міністерство освіти і науки України, Національна школа суддів та інші інституції, яким буде запропонована програма курсу та анкети для опитування студентів з метою встановлення рівня їх толерантності.

В межах проекту передбачається:

 • Розробка експертами проекту навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах”, визначення форм роботи зі студентами в межах курсу.
 • Проведення експертної зустрічі за участю правозахисних організацій, що мають досвід роботи із уразливими групами, займаються допомогою внутрішньо переміщеним особами, а також за безпосередньою участю представників національних, етнічних, культурних меншин, релігійних громад, відповідних об’єднань громадян з метою обговорення розробленого курсу і методики його викладання для студентів-юристів, а також розробленої анкети.
 • Врахування висловлених під час обговорення пропозицій і рекомендацій. Підготовка роздаткових матеріалів за курсом і опитувальних листів.
 • Розробка анкети з метою виявлення рівня толерантності студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Проведення опитування студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (не менше 500 учасників). Узагальнення і аналіз результатів опитування.
 • Формування групи студентів (за бажанням) для прослуховування пробного навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах” (не менше 30 осіб). Проведення навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах”.
 • Проведення опитування студентів, які прослухали навчальний курс, з метою виявлення зміни в їх поглядах. Узагальнення і аналіз результатів опитування.
 • Внесення коректив до навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах” з урахуванням досвіду його пробного прочитання, а також проблем, виявлених під час опитувань; формування фінальної версії навчального курсу. Розробка на основі виробленого курсу критеріїв оцінки інших навчальних курсів, що входять до програми навчання майбутніх юристів, на предмет їх відповідності вимогам толерантності.
 • Підготовка посібника з навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах”. Презентація навчального курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах” та посібника з його викладання в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
 • Поширення інформації серед інших юридичних вищіх навчальних закладів України, надання інформації Міністерству освіти і науки України з пропозиціями щодо впровадження навчального курсу з толерантності в постконфліктних суспільствах на загальнонаціональному рівні.
 • Надання рекомендацій щодо внесення змін до навчальних програм з інших дисциплін, що вивчають студенти при здобутті вищої юридичної освіти, з метою приведення їх у відповідність із вимогами толерантності.

До участі у проекті залучені експерти правозахисних організацій, представники національних, етнічних, культурних меншин, релігійних громад, відповідних об’єднань громадян, вищих навчальних закладів України.

Завдяки реалізації проекту очікується досягнення таких результатів:

У короткостроковій перспективі — підвищення рівня толерантності цільової групи, її обізнаності із проблемами, з якими стикаються уразливі групи під час реалізації своїх прав і свобод, а також із правовими механізмами їх вирішення.

У довгостроковій перспективі — 1) якісні зміни в правовій системі України, оскільки студенти, які стануть представниками юридичної професії, будуть прагнуть реалізувати в своїй практичній діяльності вимоги толерантності, розумітимуть проблему дискримінації, будуть менше схильними до стереотипі; 2) підвищення довіри населення України до права, якому сприятиме обізнаність представників юридичної професії із вимогами толерантності, їх щире прагнення реалізації таких вимог на практиці за допомогою правових механізмів.

Керівник проекту: О. О. Петришин. Експерти проекту: Д. О. Вовк, Д. В. Лук’янов, Ю. С. Размєтаєва, О. О. Уварова.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net