Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Президія Національної академії правових наук України

У період між сесіями загальних зборів НАПрН України науково-організаційне керівництво поточною діяльністю НАПрН України здійснює президія НАПрН України у складі президента, першого віце-президента, віце-президента, головного ученого секретаря, академіків-секретарів відділень, членів президії, кожен з яких обирається строком на п’ять років та не може обіймати своєї посади більш як два строки, а також радника президії.

Засідання президії Національної академії
правових наук України

Президент, перший віце-президент, віце-президент, головний учений секретар та члени президії НАПрН України, які входять до її складу не за посадою обираються загальними зборами НАПрН України шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа учасників загальних зборів і виконують свої обов’язки до обрання нового складу президії НАПрН України.

Академіки-секретарі відділень, обрані загальними зборами відділень, затверджуються загальними зборами Академії строком на п'ять років. Президент, перший віце-президент, віце-президент, головний учений секретар НАПрН України, академіки-секретарі відділень, радник президії входять до складу президії НАПрН України за посадою.


Приміщення Президії
Національної академії правових наук України

Інші члени президії Академії обираються загальними зборами Академії строком на п'ять років.

Президія Академії має апарат, який забезпечує здійснення повноважень та виконання рішень президії Академії. З працівниками апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно до законодавства.


Президія Академії:

 • скликає загальні збори НАПрН України, призначає та скасовує вибори членів НАПрН України;
 • приймає рішення щодо виключення з облікового складу загальних зборів членів НАПрН України, стан здоров'я яких чи інші виняткові обставини унеможливлюють їх участь у загальних зборах;
 • вирішує питання щодо форми проведення загальних зборів, у тому числі в режимі відеозв’язку через мережу Інтернет;
 • затверджує кількість та перелік вакансій членів НАПрН України;
 • вносить на розгляд загальних зборів НАПрН України подання щодо позбавлення (припинення) статусу члена НАПрН України;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ НАПрН України, організовує та проводить комплексі перевірки діяльності наукових та інших установ НАПрН України;
 • створює наукові ради з найважливіших комплексних проблем правової науки, товариства, заслуховує звіти про їх роботу;
 • організовує та проводить наукові заходи та наради;
 • оголошує конкурс на заміщення посади директора наукової установи НАПрН України;
 • затверджує на посадах директорів наукових установ НАПрН України, заступників директорів із питань наукової роботи, вчених секретарів та завідувачів відділів і лабораторій наукових установ, що перебувають у віданні НАПрН України, радника президії, склад наукової ради та редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник Національної академії правових наук України» й інших видань;
 • вирішує питання про можливість дострокового звільнення з посади директора наукової установи з підстав передбачених чинним законодавством, Статутом НАПрН України, статутом наукової установи або контрактом;
 • затверджує найменування та персональний склад відділень НАПрН України;
 • затверджує структуру апарату президії та наукових установ НАПрН України, штатну чисельність співробітників апарату президії та наукових установ НАПрН України, порядок оплати праці працівників апарату президії та наукових установ НАПрН України відповідно до чинного законодавства з цього питання, забезпечує їх соціальний захист;
 • затверджує розподіл функціональних обов’язків між членами президії НАПрН України;
 • розподіляє відповідно до планів науково-дослідних робіт кошти між науковими установами, що перебувають у віданні НАПрН України, а також здійснює контроль за їх витрачанням;
 • здійснює контроль за додержанням цього Статуту всіма науковими установами та іншими структурними підрозділами, що перебувають у віданні НАПрН України, членами і працівниками НАПрН України;
 • затверджує статути (положення) наукових установ та інших структурних підрозділів, що перебувають у віданні НАПрН України, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • приймає рішення про передачу науковим установам та іншим структурним підрозділам, що перебувають у віданні НАПрН України, матеріальних та нематеріальних активів, які належать НАПрН України, а також про передачу таких активів від однієї установи НАПрН України до іншої, в установленому законодавством порядку та здійснює інші повноваження щодо управління об'єктами державної власності;
 • надає дозвіл установам, організаціям, що перебувають у віданні НАПрН України, створювати господарські товариства відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • затверджує тематичні плани фундаментальних досліджень наукових установ НАПрН України, плани видань НАПрН України та контролює їх виконання;
 • подає на обговорення і затвердження загальних зборів НАПрН України річні звіти про діяльність НАПрН України;
 • затверджує зміни профілів наукових установ і визначає напрями їх роботи та спеціалізацію;
 • вирішує питання щодо підготовки наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • приймає рішення за поданням відділень НАПрН України про можливість звільнення окремих членів академії від подання річних звітів про наукову діяльність з поважних причин;
 • вживає заходів для забезпечення впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність;
 • підтримує зв'язки з Національною академією наук України та іншими національними галузевими академіями;
 • рекомендує представників НАПрН України до складу державних органів, установ, комісій, робочих груп тощо у порядку визначеному законодавством;
 • звертається з клопотанням до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та міністерств, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій щодо нагородження членів та співробітників НАПрН України державними нагородами, відзнаками та іншими заохоченнями;
 • призначає іменні та академічні стипендії, нагороджує відзнаками НАПрН України;
 • виконує функції колегіального органу управління науковою діяльністю НАПрН України, які відповідно до законодавства відносяться до компетенції вченої ради;
 • надає роз'яснення щодо застосування цього Статуту;
 • приймає рішення про створення Ради молодих вчених НАПрН України, затверджує положення про неї;
 • затверджує голову, заступника голови та вченого секретаря Ради молодих вчених НАПрН України;
 • приймає рішення про створення координаційних бюро та секцій у межах відділень, затверджує їх керівний склад та типові положення щодо їх діяльності;
 • приймає постанови президії НАПрН України та інші акти з питань, віднесених до її компетенції;

Рішення на засіданнях президії приймаються простою більшістю голосів.


Персональний склад Президії НАПрН України


Петришин О. В.

ПЕТРИШИН
Олександр Віталійович

президент
НАПрН України


Тацій В. Я.

ТАЦІЙ
Василь Якович

почесний президент,
радник президії
НАПрН України


Журавель В. А.

ЖУРАВЕЛЬ
Володимир Андрійович

перший віце-президент
НАПрН України


Кузнєцова Н. С.

КУЗНЄЦОВА
Наталія Семенівна

віце-президент
НАПрН України
Гетьман Є. А.

ГЕТЬМАН
Євген Анатолійович

головний учений секретар
НАПрН України


Баулін Ю. В.

БАУЛІН
Юрій Васильович

академік-секретар відділення кримінально-правових наук


Битяк Ю. П.

БИТЯК
Юрій Прокопович

академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права


Бобкова А. Г.

БОБКОВА
Антоніна Григоріївна

член президії
НАПрН України, голова Донецького регіонального центру НАПрН України
Гетьман А. П.

ГЕТЬМАН
Анатолій Павлович

член президії
НАПрН України


Гончаренко В. Д.

ГОНЧАРЕНКО
Володимир Дмитрович

академік-секретар відділення теорії та історії держави і права
Грищук В. К.

ГРИЩУК
Віктор Климович

член президії
НАПрН України, голова Західного регіонального центру НАПрН України


Ківалов С. В.

КІВАЛОВ
Сергій Васильович

член президії
НАПрН України, голова Південного регіонального центру НАПрН України


Кохановська О. В.

КОХАНОВСЬКА
Олена Велеонінівна

академік-секретар відділення цивільно-правових наук


Тихий В. П.

ТИХИЙ
Володимир Павлович

радник президії
НАПрН України


Шемшученко Ю. С.

ШЕМШУЧЕНКО
Юрій Сергійович

академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права
 

Оновлений персональний склад президії НАПрН України від 26 березня 2021 р.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net