Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Національній академії правових наук України - 25 років!В. Я. Тацій

23 липня 2018 р. Національній академії правових наук України виповнюється 25 років з дня заснування. Академія була заснована Указом Президента України у 1993 р. як вища галузева наукова установа та проголошувалася самоврядною організацією, що діє на основі Статуту, може мати у своєму складі науково-дослідні інститути, науково-практичні центри, навчальні заклади, лабораторії, інші установи для організації та проведення досліджень у галузі держави та права.

Ініціатором створення та президентом-організатором Академії правових наук України був В. Я. Тацій, дійсними членами-засновниками – 17 провідних науковців-правознавців України: Б. М. Бабій, Ф. Г. Бурчак, А. С. Васильєв, Л. К. Воронова, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. П. Закалюк, М. В. Костицький, В. К. Мамутов, A. Й. Рогожин, В. І. Семчик, В. В. Сташис, І. А. Тимченко, В. В. Цвєтков, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко, Л. П. Юзьков.

Перші вибори членів новоутвореної Академії відбулися 24 листопада 1993 р. на Загальних зборах Академії згідно з Тимчасовим положенням про вибори до Академії правових наук України, а в грудні 1993 р. на Загальних зборах Академії було обрано президентом Академії правових наук України В. Я. Тація, затверджено склад президії Академії з місцем розташування у м. Харкові.

Установчі збори НАПрН України

Указом Президента України від 23 лютого 2010 р. Академії надано статус національної з перейменуванням у «Національну академію правових наук України». Національна академія правових наук функціонує на підставі Статуту, прийнятого Загальними зборами 3 березня 2016 р. та затвердженого Міністерством юстиції України (наказ № 2335/5 від 27.07.2016 р.).

Згідно до Указу Президента України № 337/2013 від 19 червня 2013 р. установлено загальну чисельність членів Академії – 53 дійсних членів (академіків), 93 членів-кореспондентів. На сьогодні фактична чисельність членів академії становить 126 осіб, з них 50 дійсних членів (академіків) та 76 членів-кореспондентів.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПрН України під час роботи загальних зборів

У складі Національної академії правових наук України функціонує 5 відділень: теорії та історії держави і права (академік-секретар – В. Д. Гончаренко); державно-правових наук і міжнародного права (академік-секретар – Ю. П. Битяк); цивільно-правових наук (академік-секретар – Н. С. Кузнєцова); екологічного, господарського та аграрного права (академік-секретар – Ю. С. Шемшученко); кримінально-правових наук (академік-секретар – В. І. Борисов).

Науково-координаційну роботу здійснюють регіональні центри: Київський регіональний центр (керівник – Кузнєцова Н. С., віце-президент Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Донецький регіональний науковий центр (керівник – Бобкова А.Г., дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Західний регіональний науковий центр (керівник – Грищук В. К., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Південний регіональний науковий центр (керівник – Ківалов С. В., дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор).

Науково-дослідницькою роботою займаються інститути: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса (директор – Борисов В. І., дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака (директор – Крупчан О. Д., дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Науково-дослідний інститут інформатики і права (директор – Пилипчук В. Г., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування (директор – Серьогіна С. Г., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (директор – Орлюк О. П., дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор); Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку (директор – Глібко С. В., кандидат юридичних наук, доцент).

Члени Національної академії правових наук України беруть активну участь у діяльності робочих груп з розробки найважливіших законопроектів. За безпосередньої участі науковців Академії розроблено проект Конституції України та низку проектів законів, концепцій, програм, кодексів та інших визначальних законодавчих актів України, зокрема Цивільний, Цивільний процесуальний, Господарський, Земельний, Бюджетний, Податковий, Кримінальний, Господарсько-процесуальний, Кримінальний процесуальний кодекси та Кодекс адміністративного судочинства України.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України є народними депутатами України – Ківалов С. В., Литвин В. М., суддями Конституційного Суду України – Шевчук С. В. (Голова Суду), Головатий С. П., Колісник В. П., Лемак В. В., суддею Верховного Суду України – Погрібний С. О., членом Колегії Міністерства освіти і науки України – Тацій В. Я., членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – Прилипко С. М. До складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій входить президент НАПрН України Петришин О. В., до Ради прокурорів України – дійсний член (академік) Битяк Ю. П., до Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України – дійсний член (академік) Тихий В. П. Члени Академії входять до науково-консультативних рад та робочих груп з реформування законодавства, які діють при Президентові України, Комітетах Верховної Ради України, Кабінетові Міністрів України, вищих судових та правоохоронних інстанціях.

З моменту заснування Академія виступила організатором та співорганізатором більше ніж 500 міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших наукових заходів, предметом обговорення на яких стали найактуальніші питання розвитку національного законодавства.

Особливою подією стало проведення 20-21 листопада 2013 р. Міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». У роботі конференції взяли участь науковці з багатьох провідних наукових та навчальних закладів.

19 – 20 травня 2016 р. відбулася Міжнародна конференція «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», співорганізаторами якої виступили Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет (Польща), Університет Миколаса Ромеріса (Литва). Конференція проходила за наступними напрямами: «Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод»; «Розвиток демократичних інститутів в Україні в умовах європейської інтеграції»; «Адаптація приватного права до вимог права ЄС»; «Проблеми адаптації господарського законодавства України до законодавства ЄС»; «Адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері юстиції та безпеки».

3-6 жовтня 2017 р. відбувся наймасштабніший за роки незалежності України юридичний захід – І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі», співорганізаторами якого виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України. У Форумі взяли участь відомі політики, урядовці та науковці зі світовим ім’ям з понад 25 країн світу.

І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі»

У 1993 р. президією Академії було засновано збірник наукових праць «Вісник Академії правових наук України» (нині – «Вісник Національної академії правових наук України»), який є фаховим виданням з юридичних наук. У збірнику висвітлюються найбільш актуальні питання функціонування та розвитку правової системи України. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Академія проводить діяльність з координації тематики дисертаційних досліджень у галузі держави і права. Щорічно, починаючи з 1995 р. видається «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права», до якого включаються теми докторських та кандидатських дисертацій, відповідно до номенклатури спеціальностей «Юридичні науки».

У 2003 р. Академією було підготовлено та видано Науково-практичний коментар Конституції України, у 2011 р. вийшло друком його друге видання. У 2008 р. засновано загальнонаціональне наукове видання – «Щорічник українського права», в якому публікуються найактуальніші статті в сфері держави та права членів Академії, а також інших провідних науковців. З метою поширення здобутків української юридичної науки серед європейських країн починаючи з 2015 року «Щорічник українського права» видається англійською.

У 2008 р. Академією було опубліковано п’ятитомне видання «Правова система України: історія, стан та перспективи», до авторського колективу якого входило 112 науковців, серед яких 88 докторів наук, професорів. У 2011 р. було надруковано друге видання п’ятитомника російською мовою. У 2013 р. Академією спільно з всеукраїнським юридичним журналом «Право України» було видано англомовну версію цієї фундаментальної праці. За підготовку 5-томної наукової монографії «Правова система України: історія, стан та перспективи» 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагороджені державними преміями в галузі науки і техніки.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки з президентом НАН України Б. Є. Патоном

У 2013 р. до 20-ти річчя Академії було підготовлено та опубліковано новий амбіційний проект – п’ятитомне видання «Правова доктрина України», до складу авторського колективу якого ввійшло 174 науковці з усіх провідних наукових на навчальних закладів України. Загальний обсяг цієї праці склав більше 4,5 тисячі аркушів. У цій роботі окреслені здобутки всіх галузей вітчизняної юридичної науки за 20-річний період становлення нашої державності та правової системи.

У період з 2015 р. по 2017 р. у Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшло друком п’ятитомне видання «Правова доктрина України» англійською. Переклад та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАПрН та НАН України, професором В. Е. Батлером.

У 2014 р. академія розпочала роботу щодо підготовки нового унікального видання – «Велика українська юридична енциклопедія», яке повинно охопити всі галузі та інститути права та складатиметься з 20 томів. На сьогодні вийшли друком перші шість томів цього видання: «Історія держави і права», «Філософія права», «Загальна теорія права», «Кримінальне право», «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія», «Екологічне право».

20-томне видання «Велика українська юридична енциклопедія»

Національною академією правових наук України встановлені тісні зв’язки з зарубіжними науковими та освітянськими центрами. Важливим напрямом співпраці є участь у спільних європейських проектах з провідними вузами країн Західної Європи. Так, підписано договори про співробітництво у сфері правової освіти та науки між Національною академією правових наук України та Вільнюським державним університетом (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом імені Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва), Університетом Миколи Коперника (м. Торун, Польща), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), Талліннською школою права Талліннського технічного університету (м. Таллінн, Естонія). У найближчих планах – співробітництво з університетами та науковими організаціями Чехії, Угорщини та Словаччини.

Підписання трьохстороннього договору про співробітництво з Університетом Вітаутаса Великого (Литва)

Іноземними членами Національної академії правових наук України є визнані міжнародною науковою спільнотою науковці: Вільям Елліот Батлер – професор Школи права університету штату Пенсільванія, заслужений професор Лондонського університету (США), Карл-Герман Кестнер – професор кафедри публічного і церковного права університету ім. Ебергарда Карла (Німеччина), Томас Давуліс – декан юридичного факультету Вільнюського державного університету, доктор юридичних наук, професор (Литва), Танел Керікмае – директор Школи права Талліннського технічного університету, доктор юридичних наук, професор (Естонія).

КЕРІВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Президент – Петришин Олександр Віталійович, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор юридичних наук, професор.

Перший віце-президент – Кучерявенко Микола Петрович, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор.

Віце-президент – керівник Київського регіонального центру – Кузнєцова Наталія Семенівна, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор юридичних наук, професор.

Головний учений секретар – Журавель Володимир Андрійович, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор.

У 2016 р. почесним президентом НАПрН України обрано Тація В. Я., першого президента НАПрН України, дійсного члена (академіка) НАН та НАПрН України, Героя України, доктора юридичних наук, професора.

Керівництво Національної академії правових наук УкраїниВІДДІЛЕННЯ НАПрН УКРАЇНИ


Відділення теорії та історії держави і права здійснює дослідження методологічних проблем правової науки; політико-правового реформування українського суспільства; праворозуміння та верховенство права; теорії прав людини; наукових засад правотворчого та правозастосовчого процесів; зародження, становлення, розвитку української держави і українського права; актуальних питань історії держави і права зарубіжних країн.

Академік-секретар – Гончаренко Володимир Дмитрович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Заступник академіка-секретаря – Зайчук Олег Володимирович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (м. Київ).

Вчений секретар – Єрмолаев Віктор Миколайович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Відділення державно-правових наук і міжнародного права проводить дослідження проблем: конституційного, міжнародного, муніципального, адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права; розвитку вітчизняного конституціоналізму, формування правової держави та народовладдя, захисту конституційного ладу, конституційних основ національної безпеки України; функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології, підвищення ефективності державного управління, посилення відповідальності органів виконавчої влади; парламентаризму, конституційних основ формування громадянського суспільства, конституційно-правового статусу політичних партій; виборчої системи та виборчого права, стимулювання політичної активності громадян; становлення та реалізації місцевого самоврядування; правового регулювання у сфері публічних фінансів; інформаційного забезпечення законодавчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності; інформаційної безпеки.

Академік-секретар – Битяк Юрій Прокопович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Заступник академіка-секретаря – Барабаш Юрій Григорович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Вчений секретар – Андрійко Ольга Федорівна, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Відділення цивільно-правових наук проводить дослідження проблем: цивільного, сімейного, житлового, трудового права, права соціального забезпечення, інтелектуальної власності; міжнародного приватного права, цивільно-правового регулювання інформаційних відносин; системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права; удосконалення цивільного, житлового, трудового, сімейного законодавства та практики його застосування в умовах європейської інтеграції та глобалізації; цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу.

В. о. академіка-секретаря – Кохановська Олена Велеонінівна, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Заступник академіка-секретаря – Майданик Роман Андрійович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Вчений секретар – Борисова Валентина Іванівна, член-кореспондент НАПрН України, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Відділення екологічного, господарського та аграрного права здійснює дослідження проблем: сучасного стану та перспектив розвитку екологічного, господарського, аграрного й земельного права в умовах євроінтеграції; обґрунтування системної основи і принципів побудови та розвитку відповідних галузей законодавства; еволюції наукових доктрин екологічного права та права екологічної і ядерної безпеки, правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва; національної моделі ринкової економіки України як концептуальної матриці її господарсько-правового механізму; господарсько-правових засобів забезпечення розвитку відносин публічно-правового партнерства; методології, теорії і практики розвитку аграрного та земельного права, доктрини права власності на землю в Україні і формування регульованого ринку земель сільськогосподарського призначення; становлення та розвитку космічного права в Україні.

Академік-секретар – Шемшученко Юрій Сергійович, дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Заступник академіка-секретаря – Гетьман Анатолій Павлович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Вчений секретар – Носік Володимир Васильович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

Відділення кримінально-правових наук проводить дослідження проблем: удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування; теоретичних та прикладних засад запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства; реформування органів кримінальної юстиції України в умовах європейської інтеграції та глобалізації; теоретичних засад забезпечення якості кримінального процесуального закону та питань вдосконалення кримінального процесуального законодавства України; реформування судової системи України; використання інновацій у боротьбі зі злочинністю та теоретичних та прикладних проблем криміналістичного та судово-експертного забезпечення боротьби зі злочинністю; теорії кримінально-виконавчого права, зокрема, імплементації міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання покарань, реформування кримінально-виконавчої системи держави.

Академік-секретар – Борисов Вячеслав Іванович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків).

Заступник академіка-секретаря – Баулін Юрій Васильович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Вчений секретар – Шепітько Валерій Юрійович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ НАПрН УКРАЇНИ

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у м. Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 18.05.1994 р. «Питання Академії правових наук» і Постанови президії Академії правових наук України № 4 від 21.06.1995 р. У 2012 р. Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця - академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

Інститут очолює Борисов Вячеслав Іванович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Завданнями Інституту є: проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на науково-правове супроводження діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів влади в галузі боротьби зі злочинністю; розробки наукових концепцій розвитку законодавства; наукового обґрунтування та підготовки загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинам у тих чи інших сферах суспільного життя; проведення наукових експертиз чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналізу практики застосування цього законодавства; розробки методик розслідування окремих видів злочинів.

Колектив Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса

Науковці Інституту брали участь у розробці проектів Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, інших нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю. Результати роботи науковців Інституту знаходять відбиття у багаточисленних монографіях, науково-практичних посібниках, коментарях, довідниках, словниках.

Інститут організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», підтримує творчі контакти з іноземними науковими установами Великої Британії, Іспанії, Казахстану, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, США, Швейцарії, а також із вітчизняними вищими навчальними закладами та науковими установами.

Починаючи з 1999 р. в Інституті функціонує аспірантура, а з 2011 р. – докторантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право. Відповідно до наказу МОН України від 20.01.2017 р. № 5-л Інституту видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право».

У 2012 р. в Інституті створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 64.502.01, а також видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у м. Києві відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1993 р. № 275/93 «Про Академію правових наук України» і Постанови президії Академії правових наук України від 19 квітня 1996 р. № 7/7-Н.

Інститут очолює Крупчан Олександр Дмитрович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Завданнями Інституту є: проведення фундаментальних та прикладних досліджень закономірностей приватноправових відносин, суті, змісту і джерел приватного права, його ролі і місця в правовій системі України, форм його реалізації і співвідношення з публічним правом у процесі правового забезпечення ринкової економіки, розроблення нових наукових напрямів та впровадження їх у практику; участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань приватного права та правового регулювання підприємницької діяльності; проведення науково-правових експертиз з питань приватного права та правового регулювання підприємницької діяльності; координація наукових робіт з найважливіших питань приватного права та правового регулювання підприємницької діяльності.

Засідання вченої ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Науковці Інституту брали участь у розробці та внесенні змін і доповнень до Цивільного, Господарського, Земельного кодексів України та законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про тваринний світ», «Про електронну комерцію» та ін.

В Інституті функціонують аспірантура і докторантура за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; та 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Наказом Міністерства освіти і науки України № 60-л від 24.03.2017 Інституту видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, ліцензійний обсяг 30 осіб.

З 1999 р. видається щорічний юридичний збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво». У 2017 р. Інститут заснував електронний науковий журнал Ius Privatum, що видається двома мовами (англійською та українською) з періодичністю двічі на рік. Крім того, Інститут є співзасновником щомісячних періодичних видань «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право», що включені до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus.

Інститут здійснює наукове та науково-методичне співробітництво з зарубіжними науковими установами, вищими юридичними навчальними закладами та науковими центрами Польщі, Німеччини, Словаччини, Чехії, Білорусії, Молдови, США, а також із науковими установами та вищими навчальними закладами України.

Згідно з Наказом МОН України від 06.11.2014 р. № 1279 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду Д 26.500.01.

Науково-дослідний інститут інформатики і права

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у лютому 1999 р. м. Києві як Центр правової інформатики, який у червні 2001 р. був реорганізований у Науково-дослідний центр правової інформатики, а з 2012 р. отримав назву Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 902 від 03.10.2012 р. і Постанови президії НАПрН України № 82/11 від 25.05.2012 р.

Інститут очолює Пилипчук Володимир Григорович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Завданнями Інституту є: проведення фундаментальних та прикладних досліджень щодо теоретико-правових основ становлення і розвитку інформаційного суспільства, забезпечення прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері; формування теоретико-методологічних засад правового регулювання інформаційної діяльності, розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України; дослідження актуальних питань правової інформатики та системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності; розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права; створення правових засад захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки в умовах глобалізації; здійснення досліджень актуальних питань юридичної відповідальності та протидії правопорушенням в інформаційній сфері.

Загальні збори трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права

Науковці Інституту є розробниками чисельних програмних продуктів, зокрема: «Інформаційно-пошукова система: «Наукові роботи з проблем держави і права в Україні», «Інформаційно-пошукова система: «Тезаурус EUROVOC», «Інформаційно-пошукова система: «Правова інформатика», «База даних: «Система баз даних і знань у галузі держави і права» та ін.

З 2014 р. в Інституті функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, а у 2016 р. отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю – 081 Право.

В Інституті з 2011 р. діє спеціалізована вчена рада К 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2011 р. Інститутом видається фаховий науковий журнал «Інформація і право», заснований спільно з Національною бібліотекою імені В. І. Вернадського НАН України та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна». З 2001 р. видавався фаховий науковий журнал «Правова інформатика». Інститут також є співзасновником Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Серія 18. «Право»).

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у м. Харкові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 959 від 14.06.2000 р.

Інститут очолює Серьогіна Світлана Григорівна, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Завданнями Інституту є: проведення наукових досліджень динаміки державно-правових відносин в Україні, забезпечення наукового супроводження конституційної реформи в Україні, формування та функціонування системи місцевого самоврядування; здійснення розробок і експертиз проектів законодавчих та інших правових актів, рекомендацій і пропозицій на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування; розробка на договірних засадах проектів нормативно-правових актів, інших документів та механізмів їх реалізації; надання консультаційних послуг з питань державного будівництва, забезпечення прав і свобод громадян та інтересів юридичних осіб; узагальнення та розповсюдження інформації про стан вирішення проблем державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні та інших країнах.

Колектив Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування

Інститут підтримує міжнародні контакти, зокрема, співпрацює з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у напрямку дослідження та визначення перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні. На базі Львівської лабораторії прав людини і громадянина Інституту здійснюється наукове співробітництво із Інститутом конституційної та правової політики (COLPI) Інституту відкритого суспільства (Угорщина, м. Будапешт), з Міжнародним Центром юридичного захисту прав людини «Interrіghts» (Велика Британія, Лондон), з Ягеллонським університетом у Кракові (Центр прав людини юридичного факультету).

В Інституті видається фаховий збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», а також збірник «Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина», бюлетень Експрес-інформація: Рішення Європейського суду з прав людини, серія збірників наукових доповідей.

Починаючи з 2001 р. в Інституті відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 346 від 26.04.2001 р. відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у м. Києві відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 582.

Інститут очолює Орлюк Олена Павлівна, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Завданнями Інституту є: розробка методологічних засад адаптації національного законодавства з питань інтелектуальної власності до європейських стандартів; вироблення єдиної термінології для національного галузевого законодавства; пошуку балансу між правами інтелектуальної власності та правами людини, у першу чергу, у галузі охорони здоров’я; формування національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки; розробки концепції щодо комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності; перебудови системи управління, створення інтелектуальної власності на основі принципів маркетингу системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного інтелектуального потенціалу держави тощо.

Колектив Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Науковці Інституту брали участь у розробці та внесенні змін та доповнень до Цивільного, Цивільно-процесуального, Господарського, Кримінального, Податкового кодексів України; до законів України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про кінематографію», «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності». Розроблено методичні рекомендації щодо використання інтелектуальної власності закладами науки та освіти, прийняті МОН України.

Інститут видає науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності», який є періодичним фаховим виданням згідно переліку МОН України, та індексується у наукометричній базі Index Copernicus Database, у Національній бібліотеці ім. Вернадського, Google Scholar, CiteFactor. Інститут також виступає співзасновником науково-практичного журналу «Медичне право».

Інститут підтримує творчі контакти з іноземними науковими установами та університетами Великої Британії, Італії, Іспанії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, а також з національними освітніми та науковими установами. Фахівці Інституту залучаються до проектів під егідою WIPO, INTA, UNITAID, EU, OSEPI тощо; виступають експертами з інтелектуальної власності в європейських інституціях.

Починаючи з 2004 року в Інституті функціонує аспірантура. Відповідно до наказу МОН України від 28.07.2017 р. Інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю – 081 Право.

У 2016 році було відкрито науково-освітні центри з інтелектуальної власності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (спільно з НАПрН України) та у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

Науково-дослідна установа Національної академії правових наук України, створена у м. Харкові відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 217.

Інститут очолює Глібко Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент.

Завданнями Інституту є: здійснення досліджень та експериментальних розробок у сфері права та інноваційної діяльності, розроблення нових напрямів удосконалення правового регулювання інноваційного розвитку та інноваційної діяльності в Україні; формування наукових методик, пропозицій та рекомендацій з питань трансферу технологій, комерціалізації, охорони, захисту результатів інтелектуальної діяльності; здійснення наукового обґрунтування та підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення наукових експертиз чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у інноваційній сфері; складання аналітичних інформаційних оглядів стану і тенденцій розвитку законодавства в галузі інноваційної діяльності.

Колектив Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку

Науковці Інституту брали участь у розробці проектів законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про Технополіс П'ятихатки», «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність», проекту першого в Україні Інноваційного кодексу.

Інститут підтримує творчі та наукові контакти з іноземними науковими установами та вищими навчальними закладами Литви та Польщі, здійснює співпрацю з вітчизняними вищими навчальними закладами та науковими установами.

Інститут має власний друкований фаховий науково-практичний журнал «Право та інновації» та фахове електронне наукове видання «Право та інноваційне суспільство», яке внесено до міжнародних бібліотек та наукометричних баз даних: (Ulrichsweb Global Serials Directory (США), «HeinOnline» (США), Academic Research Index – ResearchBib (Японія), Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща), Index Copernicus (Польща), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) (США).

ВИДАВНИЦТВО «ПРАВО»

Видавництво «Право» створено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 18.05.1994 р. та Постанови президії Національної академії правових наук України № 7/3 від 14.04.1996 р. Засновниками видавництва «Право» є Національна академія правових наук України (НАПрН України) та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавництво готує та видає наукову, навчальну, довідкову літературу з правової тематики, підготовлену провідними юристами України, академіками та членами-кореспондентами НАПрН України та забезпечує юридичною літературою навчальні заклади та наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах і організаціях та на підприємствах різних форм власності.

Видавництво здійснює випуск фахових збірників наукових праць: «Вісник Національної академії правових наук України», «Питання боротьби зі злочинністю», «Проблеми законності», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Економічна теорія та право», «Філософія. Філософія права. Політологія. Соціологія».

Директор видавництва – Прудников Віктор Анатолійович, кандидат юридичних наук.

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ НАПрН УКРАЇНИ

Київський регіональний центр

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України створено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 18. 05. 1994 р. «Питання академії правових наук», задля забезпечення координації діяльності наукових установ НАПрН України, навчальних та інших закладів юридичного профілю, що розташовані на території Київського регіону.

Центр є співзасновником наукового фахового видання «Юридична Україна».

Керівник Центру – Кузнєцова Наталія Семенівна, віце-президент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Західний регіональний науковий центр

Західний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України створено на підставі Постанови президії НАПрН України № 66/2 від 30. 06. 2009 р. Його діяльність поширюється на правничі, наукові та освітянські заклади і установи Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Керівник Центру – Грищук Віктор Климович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Донецький регіональний науковий центр

Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України створено на підставі Постанови президії НАПрН України № 66/2 від 30. 06. 2009 р. Його діяльність поширюється на правничі, наукові та освітянські заклади і установи Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей.

Керівник Центру – Бобкова Антоніна Григоріївна, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Південний регіональний науковий центр

Південний регіональний центр Національної академії правових наук створено на підставі Указу Президента України № 635/2010 від 27. 05. 2010 р. Центр функціонує на базі Національного університету «Одеська юридична академія» і покликаний здійснювати координацію наукових досліджень у галузі держави та права, а також діяльність правничих та освітянських закладів і установ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.

Центр має власне наукове видання «Вісник Південного регіонального наукового центру НАПрН України», яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Керівник Центру – Ківалов Сергій Васильович, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Президія НАПрН України

За 25 років свого існування Національна академія правових наук України здійснила значний внесок у розвиток вітчизняної правової доктрини, національного законодавства. Наразі перед Академією постають нові завдання, зокрема щодо адаптації положень національного законодавства України до стандартів права Європейського Союзу, правового забезпечення національної безпеки та інноваційного розвитку нашої держави.

Президія Національної академії правових наук України щиро вітає членів НАПрН України, науковців та співробітників науково-дослідних установ Академії, вчених-правознавців з нагоди 25-ї річниці з дня заснування. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добробуту, творчої наснаги та успіхів у всіх добрих справах і починаннях. Нехай здобутки Національної академії правових наук України й надалі слугують розвитку юридичної науки та утвердженню міжнародного авторитету України як правової, соціальної, демократичної та суверенної держави.

З повагою,

Президент
Національної академії правових наук України
Олександр Віталійович ПетришинПочесний президент
Національної академії правових наук України
Василь Якович Тацій


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net