Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Донецький регіональний науковий центр
Національної академії правових наук України

Відповідно до Статуту Національної академії правових наук України регіональні наукові центри створюються з метою координації діяльності наукових установ Академії, навчальних закладів юридичного профілю у розробленні наукових проблем, які мають важливе значення для розвитку відповідних регіонів, а також з метою надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування.

Діяльність Донецького регіонального наукового центру поширюється на Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області.


Голова Донецького регіонального наукового центруБОБКОВА Антоніна Григоріївна,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України

Про Донецький регіональний науковий центр

Донецький регіональний науковий центр створено на підставі Постанови Президії Національної академії правових наук України від 30 червня 2009 року № 66/2. Діяльність Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України поширюється на Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області.

З метою здійснення покладених на Донецький регіональний науковий центр завдань у його складі створено Науково-координаційну раду. У роботі Науково-координаційної ради беруть участь провідні вчені, які здійснюють наукові дослідження, займаються педагогічною діяльністю і працюють у наукових установах і навчальних закладах Східного регіону України.

Правові дослідження наразі здійснюються в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, Донецькому національному університеті, Донецькому державному університеті управління, Донецькому юридичному інституті МВС України, Донецькому університеті економіки і права, Маріупольському державному університеті (Донецька область); Дніпропетровському національному університет ім. О. Гончара, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, Національному гірничому університеті, Дніпропетровському гуманітарному університеті (Дніпропетровська область); Запорізькому національному університеті, Класичному приватному університеті (Запорізька область); Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля, Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (Луганська область).

Враховуючи найбільшу концентрацію наукових установ і вищих навчальних закладів у Донецькій області, місцезнаходженням Науково-координаційної ради регіонального центру НАПрНУ було визначено м. Донецьк. До персонального складу Науково-координаційної ради входять: академік НАН України, академік НАПрН України В.К. Мамутов; член-кореспонденти НАПрН України А.Г. Бобкова, В.Д. Волков, Г.Л. Знаменський; доктори юридичних наук С.М. Алфьоров, М.О. Баймуратов, Ю.О. Волошин, Р.Ф. Гринюк, Т.О. Коломоєць, А.О. Монаєнко, О.В. Негодченко, Б.Г. Розовський, В.А. Устименко, К.О. Чаплинський, О.В. Шаповалова, М.Л. Шелухін; доктори економічних наук А.Я. Берсуцький, О.А. Бурбело, В.М. Тісунова; доктор історичних наук В.М. Калашніков; кандидати юридичних наук І.Г. Алєксєєнко, Б.В. Деревянко, О.С. Заржицький, Р.С. Кірін, О.І. Левченков.

Донецький регіональний науковий центр НАПрНУ покликаний забезпечити підвищення ролі правової науки в розробці й реалізації ефективної регіональної політики і координацію наукових досліджень у галузі держави і права всіх установ у Східному регіоні України незалежно від відомчого підпорядкування.

Важливими напрямами в діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ слід визнати виконання наукових досліджень на замовлення центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також судових органів; участь у законопроектній (нормотворчій) роботі та правова експертиза законопроектів та інших актів; участь в організації і проведенні наукових заходів.

Так, на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист №18-10/6321/0/6-11 від 25.07.2011р.) було підготовлено пропозиції щодо актуалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. Додатково у відповідь на звернення Вищого господарського суду України від 19.04.2011 р. № 03.12.03-14/485 було підготовлено науковий експертний висновок відносно проекту Постанови Пленуму суду «Про деякі питання практики розгляду справ по спорах, які виникають із земельних відносин». Крім того, згідно з листом Донецької облдержадміністрації (від 03.06.2011 р. № 01-03892-07\01) було розроблено пропозиції щодо удосконалення порядку й показників оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади із залучення інвестицій, здійснення заходів із поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності і стану роботи зі зверненнями інвесторів.

Інтеграція науки і практики знаходила також вияв у виконанні комплексних науково-дослідних робіт. Зокрема, на замовлення Луганської облдержадміністрації й Луганської обласної ради було проведено низку ґрунтовних наукових досліджень з актуальних питань розвитку соціально-економічної системи України, серед яких «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (№ держреєстрації 0211U013366), «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (№ держреєстрації 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (№ держреєстрації 0112U002895). Напрацювання членів Центру було покладено в основу наукового обґрунтування Концепції енергозбереження у м. Запоріжжя.

Значущою у практичній площині виступає діяльність учених регіону щодо розробки законопроектів із важливих питань соціально-економічного розвитку держави. Підготовлені Центром законопроекти отримали схвалення з боку профільних Комітетів Верховної Ради України й використовуються в законотворчій діяльності парламенту. Зокрема, заслуговують на увагу проекти Законів України «Про внесення змін та доповнень до Господарського кодексу України» (щодо статусу державних підприємств), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інститутам Національної академії наук України та галузевим академіям наук права розміщення тимчасово вільних власних надходжень на депозитних рахунках в установах банків», «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо попередження недобросовісного випуску та обігу акцій), «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо критеріїв для незалежних громадських та інших організацій, які мають право контролювати якість освіти; принцип партнерства при здійсненні перевірок ВНЗ з питань дотримання умов акредитації та ліцензування; надання права ВНЗ визначати зміст державних стандартів освіти на рівні 30–40% в частині розподілу навчального часу і зміни навчальних програм), «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про міліцію» (щодо вдосконалення правового регулювання окремих аспектів адміністративно-правової діяльності міліції).

Додатково членами Центру в межах діяльності Комісії з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статей 133 та 142 Конституції України (розділи IX та XI) щодо вдосконалення структури адміністративно-територіального поділу України, розширення податкових джерел бюджетних надходжень територіальних громад села, селища та міста.

Своєчасною є реакція Донецького регіонального центру НАПрНУ на вже розроблені законопроекти, які стосуються різних сфер економічного життя держави. Зокрема, було розроблено низку пропозицій до проектів: Екологічного кодексу України (щодо засад державного регулювання й окремих аспектів відповідальності); Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел), «Про індустріальні парки» (щодо розширення суб’єктного складу ініціаторів і учасників індустріального парку, здійснення їх реєстрації), «Про внесення змін до Кодексу України про надра» (щодо користування надрами орендаторами цілісних майнових комплексів і концесіонерами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах» (запропоновано розширити коло суб’єктів, яким може бути доручено виконання судових експертиз), «Про нормативно-правові акти» (щодо конкретизації термінологічного апарату). Окрему увагу було приділено й аналізу основних положень проекту Кодексу господарського судочинства України. Вагома наукова позиція Донецького регіонального центру НАПрНУ була врахована під час обговорення проектів новіших нормативних актів з різних питань суспільного життя. Зокрема, було розроблено аванпроект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо основ економічної системи України)”. Основні положення законопроекту спрямовані на забезпечення й підтримку оптимального поєднання державного регулювання економіки й ринкової саморегуляції. Проект було направлено голові Науково-експертної групи Конституційної асамблеї.

Загалом, за участю учених регіону було підготовлено близько 40 відгуків на законопроекти, більше 50 законопроектів і пропозицій щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів, близько 70 аналітичних записок і експертних висновків. Вказані матеріали було направлено до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, профільних міністерств і державних комітетів України, а також до органів місцевого самоврядування Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Важливо відзначити і те, що за участю представників Донецького регіонального центру НАПрНУ та за його організаційної підтримки відбулися визначні наукові заходи у форматі міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також «круглих столів».

Представляється можливим виділити лише деякі з них, а саме: Міжнародна наукова конференція по енергетичному праву (Берлін, 2010 р.); Міжнародна наукова конференція «Ресурси великих міст – ресурси соціально-економічного розвитку регіону і країни” (Мінськ, 2010 р.); Німецько-польсько-українська науково-практична конференція «Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу» (Регенсбург, 2010 р.); Міжнародний екологічний форум (Київ, 2010 р.); Круглий стіл «Конституційні основи правового забезпечення економіки України (проблеми конституційної економіки)» (за участі суддів Конституційного Суду України) (Донецьк, 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів» (Запоріжжя, 2010 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (Харків, 2011 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і правоохоронної діяльності» (Дніпропетровськ, 2011 р.); Круглий стіл «Господарський кодекс України: стан та перспективи застосування» (спільно з групою вчених з Республіки Казахстан) (Донецьк, 2011 р.); Всеросійська науково-практична конференція «Сучасні проблеми підприємницького (господарського) права» (Москва, 2011 р.), Міжнародна міждисциплінарна конференція «Міський розвиток та відповідна політика в Європі і Росії (Санкт-Петербург, 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Підвищення якості і безпеки послуг об’єктів туріндустрії як умова успішного просування туристичного продукту» (Сочі, 2011 р.); восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові дослідження у ХХІ столітті: модернізація правового регулювання господарської діяльності у сфері зовнішньої торгівлі» (Донецьк, 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Роль публічної власності у забезпеченні соціально-економічного розвитку України» (Донецьк, 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Систематизація законодавства у сфері підприємництва: стан та перспективи» (Астана, 2012 р.).

Науково-практичні рекомендації, які було підготовлено за результатами цих заходів, направлено до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Активною є діяльність учених регіону з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для підприємств, установ і організацій Східного регіону України. Зокрема, під науковим керівництвом (консультуванням) учених Донецького регіонального центру НАПрНУ з 2010 р. по теперішній час було захищено близько 94 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних і економічних наук і 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних і економічних наук.

Науковий потенціал Донецького регіонального центру НАПрНУ знаходить вияв також у видавничій діяльності, що забезпечує широке поширення серед наукової громадськості інноваційних розробок у галузях правової та економічної наук. За час роботи Донецького регіонального центру НАПрНУ опубліковано 67 монографій, з яких 42 юридичної та 25 економічної спрямованості, а також 330 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Донецький регіональний центр НАПрНУ постійно розширює наукові зв’язки і сферу співробітництва з установами й організаціями України та зарубіжних країн.

Наразі налагоджено партнерські взаємовідносини з Конституційним Судом України, профільними Комітетами Верховної Ради України (зокрема, з питань економічної політики), Кабінетом Міністрів України, міністерствами (зокрема, економічного розвитку і торгівлі) та іншими центральними органами виконавчої влади, Вищим господарським і адміністративним судами України, судовими і правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами.

Додатково поглиблюються міжнародні зв’язки з установами й організаціями Російської Федерації (зокрема, Вищим арбітражним судом РФ, Інститутом держави і права РАН, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Московською державною юридичною академією ім. О.Є. Кутафіна, Московським міським університетом управління Уряду Москви, Уральською державною юридичною академією, Санкт-Петербурзьким державним університетом), Республіки Білорусь (Білоруським державним університетом), Республіки Казахстан (Інститутом законодавства Республіки Казахстан), Республіки Литви (Вільнюським університетом), Угорщини (Центральноєвропейським університетом), Польщі (Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом), Німеччини (Мюнхенським інститутом права країн Східної Європи, Регенсбурзьким університетом, Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва), Італії (Болонським університетом), Королівства Нідерландів (Міжнародним кримінальним судом), Сполучених Штатів Америки (Юридичною школою Джона Маршала, Фундацією конституційного права).

На найближчу перспективу серед пріоритетних напрямів діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ визначено проведення поглиблених досліджень соціально-економічних умов розвитку монофункціональних міст України. У зв’язку з цим до кола основних задач Донецького регіонального центру НАПрНУ слід віднести розробку економіко-правових заходів щодо вирішення проблем сталого розвитку монофункціональних міст України. Необхідно інтенсифікувати наукові дослідження у Східному регіоні з метою розробки конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України і створення сприятливих умов для відновлення діяльності містоутворюючих підприємств. Досягненню цієї мети може сприяти відновлення спеціального правового режиму інвестицій на територіях пріоритетного розвитку та функціонування вільних економічних зон, створення та діяльність індустріальних і наукових парків.

До перспективних напрямів діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ слід також віднести розробку проблематики правового забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності. На теперішній час без належної уваги залишаються питання збереження й ефективного використання об’єктів публічної власності (власності народу України, державної, комунальної), особливо природних ресурсів, які складають змістовну частину надбання Українського народу.

Додатково науковий інтерес представляють питання забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, визначення ефективного правового регулювання у сфері екологічної безпеки, вдосконалення правового регулювання діяльності різних видів транспорту, забезпечення прав і свобод людини і громадянина органами державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Відповідно до рішення президії НАПрН України від 7 листопада 2014 року на період проведення антитерористичної операції надано дозвіл на розміщення матеріально-технічної бази Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України у Національному гірничому університеті.


Місцезнаходження та юридична адреса Центру:

Україна, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net