Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Ярошенко О. М.

Ярошенко Олег Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 жовтня 1973 р. у с. Дмитрівка Лебединського району Сумської області. У 1996 р. після закінчення з відзнакою Національної юридичної академії України (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «Правознавство» вступив до аспірантури. З червня 1999 р. працює асистентом, з лютого 2001 р. – доцентом, а з грудня 2007 р. по теперішній час – професором кафедри трудового права цього вищого навчального закладу.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правовий статус сторін трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Джерела трудового права України» (спеціальність 12.00.05). В 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Основні напрямки наукової діяльності – конституційні засади реалізації трудових прав громадян і права на соціальний захист; предмет і метод трудового права і права соціального забезпечення; трудові правовідносини; сфера дії трудового права і права соціального забезпечення; джерела трудового права і права соціального забезпечення; єдність і диференціація правового регулювання відносин у сфері праці; правовий статус суб’єктів трудового права і права соціального забезпечення; трудовий договір; оплата праці; основні тенденції розвитку трудового права і права соціального забезпечення в сучасних умовах.

Є автором близько 250-ти наукових праць, серед яких підручники «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення», а також монографії «Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України» (2006); «Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці» (2008, у співавт.); «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2009, у співавт.); «Кодифікація трудового законодавства України» (2009, у співавт.); «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики» (2011, у співавт.); «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)» (2011, у співавт.); «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України» (2011, у співавт.); «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект» (2011, у співавт.); «Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие)» (2011, у співавт.); «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект» (2012, у співавт.); «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики» (2012, у співавт.); «Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження» (2013, у співавт.); «Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці» (2013, у співавт.); «Актуальні питання правового регулювання інвестиційних відносин» (2013, у співавт.); «Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України» (2013, у співавт.); «Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (2014, у співавт.); «Держава та її органи як суб’єкти: теоретико-прикладний нарис» (2014, у співавт.); «Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України» (2014, у співавт.); «Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці» (2014, у співавт.); «Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні» (2014, у співавт.); «Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників» (2015, у співавт.); «Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням: проблеми теорії та практики» (2016, у співавт.).

Брав участь у розробці проектів Трудового кодексу України, Законів України «Про державну службу», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про соціальний діалог в Україні», «Про загальнообов’язкове державне медичне страхування» та ін.

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з юридичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Член редакційних колегій національних наукових збірників і журналів «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Актуальні проблеми права: теорія і практика», «Теорія і практика правознавства», «Юридична наука і практика», «Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право», а також зарубіжного журналу «Трудовое и социальное право» (Республика Беларусь).

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.), нагороджений Подякою Харківського обласної організації Союзу юристів України (2012 р.), Почесною грамотою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2012 р.), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2014 р.), Подякою Державної судової адміністрації України (2015 р.).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net