Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Оборотов Ю. М.

Оборотов Юрій Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 14 вересня 1946 р. у с. Лави, Єлецького району, Липецької обл. (Російська Федерація). У 1973 р. закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Почав працювати в цьому закладі — спочатку асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії держави і права, заступником декана юридичного факультету. У 1989–1990 рр. — доцент Одеської вищої партійної школи. З 1990 по 1992 р. — завідувач кафедри політології і права Одеського інституту політології та соціального управління, у 1992–1995 рр. — старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальних теорій та компаративістики Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. У 1995–1998 рр. — завідувач кафедри теорії держави і права Одеського інституту підприємництва і права, 1998–1999 рр. — директор Інституту європейського і національного права Одеської державної юридичної академії, з 1999 р. по теперішній час працює в Одеській національній юридичній академії (нині — Одеський університет «Національна юридична академія») завідувачем кафедри теорії держави і права (нині – кафедра загальнотеоретичної юриспруденції), з 2005 по 2010 рр. — проректор з наукової роботи.

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества» (спеціальність 12.00.01). У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Традиції і новації у правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 1987 р., професора — у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — загальнотеоретична юриспруденція, теорія сучасного права, філософія права, методологія юридичної науки. Автор більше 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Методические указания по курсу общей теории государства и права» (1979), «Методические материалы по общей теории государства и права» (1982), «Основы современного государства: учебный курс» (1995), «Политическое лидерство как проблема политической теории и практики» (1989), «Держава і цивілізація» (1993), «Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории» (от познания — к постижению права) (2002), «Теорія держави і права. Правничий довідник для професійних суддів» (2005), «Верховенство права в ієрархії правових цінностей України» (2006), «Введение в украинское право» (у співавт., 2009), «Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права» (2010), «Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс» (2011), «Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія» (у співавт., 2012), «Теорія держави і права. Державний іспит» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Изменения прарадигмы методологии в юриспруденции» (2013), «Креативність загальнотеоретичної юриспруденції: монографія» (у співавт., 2015), «Універсальна ідея верховенства права в загальнотеоретичній підготовці студентів юристів» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: Філософія права (у співавт., 2017); Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Брав участь у розробці концепції Закону України «Про конституційний контроль», готував наукові висновки за запитами Конституційного Суду України щодо тлумачення нормативно-правових актів.

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права», член редакційних колегій наукових видань «Юридичний вісник», «Філософія права і загальна теорія права», «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України», «Наукові праці національного університету «Одеська юридична академія», «Митна справа».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія» та член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія».

Заслужений юрист України (2003), Відмінник освіти України (2002), нагороджений відзнакою «За наукові досягнення» (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net