Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Харитонов Є. О.

Харитонов Євген Олегович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 17 травня 1948 р. у м. Кіровограді. У 1969–1974 рр. навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри цивільного права і процесу цього ж закладу. З 1997 р. і по теперішній час — завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Зобов’язання, що виникають внаслідок ведення справ без доручення в радянському цивільному праві» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присуджено в 1983 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у 1997 р. на тему: «Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико-правові аспекти)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання професора присвоєне у 1999 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — теорія цивільного права, історія цивільного права, римське приватне право та його рецепція, порівняльна цивілістика. Автор понад 400 наукових праць, серед яких: «История частного (гражданского) права Европы. Книга І» (1998), «Цивільний кодекс України (Науково-практичний коментар)» (1999), «Історія приватного права Європи: Східна традиція», «Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учебное пособие» (у співавт., 2000), «Гражданское право Украины» (2005), «Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції» (2006), «Вступ до цивільного права України: Навчальний посібник» (2006), «Цивільні правовідносини: Навчальний посібник» (2008), «Житлове право України: Навчальний посібник» (2008), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (2009), «Сімейне право України» (2010), «Цивільні правовідносини: монографія» (у співавт., 2011), «Цивільне право України: Підручник» (у співавт., 2011), «Зобов’язальне право України: Підручник» (у співавт., 2011), «Цивільне право: посібник для підготовки до іспиту» (у співавт., 2011), «Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние, перспективы: в 5 т.» Т. 3 (у співавт., 2011), «Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія» (у співавт., 2012), «Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник у запитаннях та відповідях» (у співавт., 2012), Цивільне та сімейне право: частина І: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2012), «Цивільне та сімейне право: програма курсу» (у співавт., 2012). Деякі праці видані іноземними мовами.

Брав участь у підготовці ряду проектів законів України, серед яких найбільш важливі – Житловий кодекс, Цивільний кодекс, та у проведенні наукової експертизи проекту закону України з питань нотаріату. Підготував 55 кандидатів юридичних наук. Є членом спеціалізованої вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія», науково-консультативної ради Нотаріальної палати України.

Член наукової ради журналу «Право України», член редакційної колегії збірника наукових праць Одеської національної юридичної академії «Актуальні проблеми держави і права», науково-практичного журналу «Суспільство. Держава. Право», науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1997), нагрудним знаком Державної митної служби України «За сприяння митним органам» (2011). Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001, 2006) та має низку відомчих відзнак.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net