Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Грищук В. К.

Грищук Віктор Климович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 січня 1950 р. в с. Сохуженці, Ізяславського району, Хмельницької області. Розпочав свій трудовий шлях викладачем Плужнянського СПТУ № 3 у 1970–1971 рр. В 1971–1976 pp. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (нині – Львівський національний університет імены Івана Франка). З 1976–1981 рр. працював у виконкомі Львівської міської Ради народних депутатів помічником першого заступника голови, заступником завідуючого відділом, завідуючим відділу. У 1984–1985 pp. – навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, 1989–1992 pp. – навчався в докторантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1981 р. і до 2003 р. працював на юридичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка на посадах старшого викладача кафедри, з 1986 р. – доцентом кафедри, з 1993 p. – професором кафедри, з 1999 р. по 2003 р. – завідувачем кафедри кримінального права і кримінології. З 2003 р. до 2006 р. – декан факультету економічної безпеки, завідуючий кафедрою кримінального права і кримінології Львівського юридичного інституту, з 2006 р. до 2007 р. – проректор з наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, з 2007 р. до 2011 р. – перший проректор з навчальної та методичної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ; з 2011 р. і донині– директор Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Історія кодифікації законодавства розвинутого соціалізму (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.01), а у 1993 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії, методології та теорії» (спеціальність 12.00.08). У 2001 р. присвоєно вчене звання професора. У 2011 р. обрано академіком Академії наук вищої освіти України. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2012 р.

Напрямами наукової діяльності – дослідження проблем розвитку законодавства, наукових основ кодифікації кримінального законодавства, кримінальної політики української держави, удосконалення норм чинного Кримінального кодексу України. Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 3 монографії, 4 підручники (у співавторстві), 26 навчальних посібників (у тому числі 7 одноосібно, два з грифом МОН України та три з грифом МВС України, а 17 посібників у співавторстві). А саме: «Кодификация законодательства Украинской ССР (1956–1987 гг.)». – Львов. 1991; «Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії та методології». – Львів, 1992; «Проблеми кодифікації кримінального законодавства України». – Львів, 1993; дев’ять видань «Науково-практичного коментаря кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р.» (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 pp. у співавт.); «Основи права України. Підручник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів». – Львів.: «Оріяна Нова». 2005 (з грифом МОН України – у співавт.); «Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів» – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006 (з грифом МОН України); «Правознавство. Навчальний посібник». – Львів: «Інвест Світ-2000». 2006 (з грифом МОП України, у співавт.); «Кримінальне право України. Загальна частина. Тести: Навчальний посібник» – К.: «Атіка». 2007 (з грифом МОН України, у співавт.); «Соціальна відповідальність: навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012»; «Юридична відповідальність: навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012».

Під його керівництвом підготовлено серію навчальних посібників з курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» (17 навчальних посібників з грифом MBС України, з них 2 – з грифом МОП України). – Львів: «Магнолія 2006», 2007 р. Дані посібники підготовлені у зв’язку з впровадженням кредитно-модульної системи та реалізацією головних принципів Болонського процесу з огляду на перспективу інтеграції вітчизняної системи освіти в європейський освітній і науковий простір. Серед цих навчальних посібників особисто підготовлено 6 навчальних посібників: «Звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальним правом України»; «Покарання за кримінальним правом України»; «Призначення покарання за кримінальним правом України»; «Звільнення від покарання за кримінальним правом України»; «Соціальна відповідальність»; «Юридична відповідальність».

«Заслужений юрист України» (2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net