Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Довгерт А. С.

Довгерт Анатолій Степанович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 вересня 1949 р. у м. Харкові. У 1977 р. закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1977–1984 рр. працював викладачем, старшим викладачем Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства харчової промисловості УРСР. З 1984 р. працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах доцента кафедри цивільного та трудового права, доцента кафедри міжнародного права та порівняльного законодавства, доцента кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин. З 1995 р. і до сьогодні — завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Міжнародне авторське право країн, що розвиваються» (спеціальність 12.00.03), у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правове регулювання міжнародних трудових відносин» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1994 р. Вчене звання професора присвоєно у 1998 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2000 р. Підготував більше 20 кандидатів та докторів наук.

Напрями наукових досліджень — цивільне та міжнародне приватне право. Опублікував понад 210 наукових праць, серед яких: «Совместные предприятия: регулирование труда» (1991), «Правовое регулирование международных трудовых отношений» (1992), «Цивільне право України» (у співавт., 1992, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004), «Международное частное право: Учебное пособие» (у співавт., 1993), «Международное частное право: современные проблемы» (у співавт., 1994), «Зобов’язальне право: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Кодифікація приватного (цивільного) права» (у співавт., 2000), «Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми» (у співавт., 2001), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006), «Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона)» (у співавт., 2006), «Нариси міжнародного приватного права» (у співавт., 2007), «Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008), «Міжнародне приватне право в Київському університеті: Монографія: в 2 т.» (у співавт., 2009), «Цивільне право України: Підручник» (у співавт., 2009), «К истории современной кодификации личного неимущественного права в Украине (у співавт., 2010), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 3 (у співавт., 2011), «Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій (у співавт., 2012), «Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник» (у співавт., 2012).

Брав участь у розробленні проекту Цивільного кодексу України, а також інших законопроектів у складі урядових та парламентських комісій і робочих груп, експерт від України з розроблення модельних законів для країн СНД (1994–2001), а саме – пакету законопроектів в рамках діяльності Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України проекти законів «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про свободу мирніх зібрань», «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Концепції створення і функціонування Конституційної асамблеї.

Член редакційних колегій наукових видань, спеціалізованих вчених рад в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національної комісії зміцнення та утвердження верховенства права при Призидентові України, науково-консультативної ради Верховного суду України, науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України, член Громадської ради Міністерства юстиції України, наглядової ради асоціації міжнародного права, віце-президент Української асоціації міжнародного права.

Заслужений юрист України (1999), Відмінник освіти України (2004). Відзначений Верховним судом України цінним подарунком (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net