Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Петришин О. В.

Петришин Олександр Віталійович

Президент
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 30 квітня 1960 р. у м. Городку Хмельницької обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), в якому пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора. У 1987–1988 рр. навчався в аспірантурі, 1994–1997 рр. — у докторантурі. У 1999–2000 рр. — начальник Управління планування та координації правових досліджень Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 2000 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. У 2002–2007 рр. — головний вчений секретар Академії правових наук України, одночасно професор кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». У 2007–2010 рр. — віце-президент, з грудня 2010 р. до 3 березня 2016 р. — перший віце-президент, а з 3 березня 2016 року — президент Національної академії правових наук України. Водночас завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Статус посадової особи: загальнотеоретичні дослідження» (спеціальність 12.00.01), у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правовий режим державної служби: питання загальної теорії» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора — у 2002 р. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2004 р. — дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). Підготував 18 кандидатів та 2 докторів юридичних наук.

Напрями наукових досліджень — методологія правових досліджень, громадянське суспільство, права та свободи людини і громадянина, верховенство права, загальна теорія державної служби. Автор понад 250 публікацій, серед яких: «Словник термінів з теорії держави та права» (у співавт., 1995, 1997), «Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ» (1998), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (2003), «Етика» (2006), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007), «Право як соціокультурне явище: особливості юридичного підходу» (2007), «Загальна теорія держави і права» (у співавт., 2002, 2009), «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2 т.» (2010), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 1 (у співавт., 2011), «Історія вчень про державу і право: у таблицях і дефініціях: навч. посіб.» (у співавт., 2012), «Порівняльне правознавство: підручник» (у співав., 2012), «Теорія держави і права: посіб.» (2012).

Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації», «Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні», «Про службу в органах виконавчої влади та її апарату» та ін. Голова спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Член редакційної колегії «Вісник Національної Академії правових наук України», журналу «Проблеми законності», науково-практичного журналу «Юрист України», наукового видання «Щорічник українського права». Член редакційної колегії та співавтор п’ятитомного академічного видання «Правова система України: історія, стан та перспективи» та п’ятитомного академічного видання "Правова доктрина України". Був членом Президії ВАК України. Член Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, входить до складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень, Ради державного фонду фундаментальних досліджень при Кабінеті Міністрів України та Конституційної Асамблеї.

Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006), Почесним знаком Служби безпеки України (2009), Відмінник освіти України (2001), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2004, 2011), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2011), Видатний юрист (2012).


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net