Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Журавель В. А.

Журавель Володимир Андрійович

Головний учений секретар
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 7 березня 1956 р. у м. Дніпропетровську. Дитинство і юність пройшли у рідному місті, далі служба в збройних силах, навчання. У 1980 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого»), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора (з 2001 р.) кафедри криміналістики. 3 березня 2016 року обраний головним вченим секретарем Національної академії правових наук України.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Допит потерпілого та використання його показань для побудови методики розслідування окремих видів злочинів», а у 1999 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Теорія та методологія криміналістичного прогнозування» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України - у 2017 р.

За роки наукової діяльності В. А. Журавель опублікував одноособово та у співавторстві 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 9 монографій, 10 науково-практичних посібників, 8 підручників, 3 енциклопедичних видання. До сфери його наукових інтересів входять проблеми загальної теорії криміналістики, криміналістичне прогнозування, тактико-психологічні основи досудового розслідування та провадження окремих слідчих (розшукових) дій, криміналістичні методики, юридична психологія.

До числа наукових праць В. А. Журавля належать, зокрема такі: «Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування: монографія» (1999), «Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: підручник» (у співавт., 1998), «Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учебник» (у співавт., 2001), «Криміналістика: підручник» (у співавт., 2001, 2004, 2005, 2008, 2016), «Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів» (у співавт., 2003, 2007, 2011), «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: науково-практичний посібник» (2005), «Криміналістична профілактика економічних злочинів: науково-практичний посібник» (у співавт., 2006), Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія ( у співавт., 2006), «Міжнародна поліцейська енциклопедія»: у 10 т.: Т. 5. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій (у співавт., 2009), «Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник» (у співавт., 2009), Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія (у співавт., 2010), Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія (2012), Правова доктрина України: монографія: у 5 т. Т. 5. (у співавт., 2013), Розслідування злочинів корупційної спрямованості: науково-практичний посібник (у співавт., 2013), Энциклопедия криминалистики в лицах (у співавт., 2014), Проблеми періодизації досудового розслідування (2014), Окремі методики в системі криміналістичних знань (2015).

Приймав участь у розробці пропозицій та зауважень до проектів: Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про протидію корупційній діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне бюро розслідування», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», Концепції реформування кримінальної юстиції України, «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», Планів заходів з реалізації «Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю», «Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

Учасник понад п’ятидесяти міжнародних, республіканських, регіональних конференцій, семінарів-нарад, круглих столів. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів юридичних наук.

Член редакційних колегій наукових збірників «Питання боротьби зі злочинністю» і «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», Вісника Національної академії правових наук України, Наукового вісника Львівської комерційної академії. Серія юридична, Міжнародного науково-практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований».

Заслужений працівник освіти України (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006). Переможець XIII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін» (2011). Нагороджений: медаллю «За служение закону и справедливости» (Медаль Державина) (2010); почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та активну науково-педагогічну діяльність (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net