Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
НДІФП
Право

Битяк Ю. П.

Битяк Юрій Прокопович

академік-секретар відділення
державно-правових наук і міжнародного права,
дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 28 квітня 1949 р. у с. Березняки Смілянського району Черкаської обл. У 1974 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Після закінчення інституту працював слідчим прокуратури Соснівського району м. Черкаси. У 1974–1977 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту. Після закінчення аспірантури працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри адміністративного права. З 2000 р. по 2011 р. — директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. У 2007 р. призначений проректором з навчальної роботи, а з 2010 р. — перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Гарантії забезпечення законності актів органів радянського державного управління» (спеціальність 12.00.07). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1979 р. Вчене звання професора присвоєно у 1994 р. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування» (спеціальність 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2006 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсний член (академік) Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) — з 2008 р.

Напрями наукових досліджень — наукові засади державного управління, проблеми конституційного й адміністративного права: виконавча влада та конституційно-правовий статус органів виконавчої влади, державна служба, адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство, порівняльне правознавство, проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких: «Державна служба і розвиток її демократичних основ» (1990), «Основи держави і права» (у співавт., 1994), «Переконання та примус в державному управлінні. Адміністративна відповідальність» (у співавт., 1994), «Адміністративне право України: Загальна частина» (у співавт., 1996), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1999), «Адміністративна діяльність. Особлива частина» (у співавт., 2000), «Адміністративне право України» (у співавт., 2000, 2003, 2004, 2009), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2. Особлива частина» (у співавт., 2005), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування» (2002), «Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування» (2002), «Напрямки наукових досліджень проблем місцевого самоврядування» (2002), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007). «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 2 (у співавт., 2011), «Адміністративне право: Загальна частина: навч. посібн.» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник» (2011), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний і вітчизняний досвід» (у співавт., 2012), «Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим» (2012), «Адміністративне право: підручник» (у співавт., 2012), «Адміністративне право. Альбом схем: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» (у співавт., 2012).

Член Конституційної Асамблеї України. Брав участь у розробці проектів Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади та їх апараті», Кодексу загальних правил етики поведінки державних службовців, Адміністративно-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Відмінник освіти України (1999). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), рядом відомчих нагород та відзнак.


Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net